ოფიციალური დოკუმენტები

აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიის წევრის, ამ კომისიის თავჯდომარის, ლევან სანიკიძისათვის ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიის წევრისა და ამ კომისიის თავმჯდომარის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შ ე ს ა ხ ე ბ 69 განკარგულება 04/15/2022 04/15/2022 ქუთაისის საკრებულო
ქუთაისის საკრებულოს მე-2 რიგგარეშე სხდომის მოწვევის ბრძანებაში ცვლილების შეტანა 94 ბრძანება 04/14/2022 04/14/2022 ქუთაისის საკრებულო
„საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 2021-2024 წლებში დასაფინანსებელი პროექტების საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 10 დეკემბრის № 31 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0 პროექტი 04/13/2022 04/13/2022 ქუთაისის საკრებულო
ქუთაისის საკრებულოს რიგგარეშე მე-2 სხდომა 92 ბრძანება 04/13/2022 04/13/2022 ქუთაისის საკრებულო
"ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ ქუთაისის საკრებულოს 2021 წლის 16 მარტის N359 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. 0 პროექტი 04/13/2022 04/13/2022 ქუთაისის საკრებულო
„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციისა და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის საკრებულოს 2022 წლის 30 მარტის №57 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. 0 პროექტი 04/13/2022 04/13/2022 ქუთაისის საკრებულო
„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების, საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა და საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის პირების თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 19 დადგენილება 04/12/2022 04/12/2022 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროგრამები და ქვეპროგრამები ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტების, პროგრამებისა და ქვეპროგრამების აღწერა, მოსალოდნელი შედეგები და შეფასების ინდიკატორები 18 #2 დადგენილების დანართი 04/12/2022 04/12/2022 ქუთაისის საკრებულო
„შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „პარკინგსერვისის“ მიერ საჯარიმო ქვითრის (ოქმის) შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და აღრიცხვა – ანგარიშგების წესების, საჯარიმო ქვითრის – ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის, საჯარიმო ქვითრის (ოქმის) აღრიცხვის ჟურნალის, დაბრუნებული, გაუქმებული ან გამოსაყენებლად უვარგისი საჯარიმო ქვითრის (ოქმის) ჩამოწერის აქტისა და დაბრუნებული, გაუქმებული ან გამოსაყენებლად უვარგისი საჯარიმო ქვითრის (ოქმის) აღრიცხვის ჟურნალის ფორმების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 26 იანვრის № 8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 17 დადგენილება 04/12/2022 04/12/2022 ქუთაისის საკრებულო
„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის № 5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 18 დადგენილება 04/12/2022 04/12/2022 ქუთაისის საკრებულო
  • მისამართი
  • ქუთაისი, რუსთაველის №3
  • მოგვწერეთ
  • contact@kutaisi.gov.ge
  • სამუშაო საათები
  • ორშ-პარ:10:00 - 18:00