ოფიციალური დოკუმენტები

აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (მისამართი: ქალაქ ქუთაისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი №53ბ) ელექტრონული აუქციონის წესით (სასყიდლით, პირობებით), იჯარის ფორმით, სარგებლობაში გაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ 63 განკარგულება 04/01/2022 04/01/2022 ქუთაისის საკრებულო
მუნიციპალიტეტების მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების მართვის ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიშის განხილვის შედეგების შ ე ს ა ხ ე ბ 55 განკარგულება 04/01/2022 04/01/2022 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციისა და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების გეგმის დამტკიცების შ ე ს ა ხ ე ბ 57 განკარგულება 04/01/2022 04/01/2022 ქუთაისის საკრებულო
„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით (სასყიდლით, პირობებით), იჯარის ფორმით, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „თიბისი ფეისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 28 აპრილის № 376 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 60 განკარგულება 04/01/2022 04/01/2022 ქუთაისის საკრებულო
ქუთაისის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოცილაური უზრუნველყოფის კომისია 3 ოქმი 03/31/2022 03/31/2022 ქუთაისის საკრებულო
ქუთაისის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოცილაური უზრუნველყოფის კომისია 4 ოქმი 03/29/2022 03/29/2022 ქუთაისის საკრებულო
,,ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის N5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 0 პროექტი 03/25/2022 03/25/2022 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტს „თვითმმართველ ქალაქ ქუთაისში გარე რეკლამის განთავსების გეგმის დამტკიცების თაობაზე“ თვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის საკრებულოს 2010 წლის 24 ნოემბრის №67 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 0 პროექტი 03/24/2022 03/24/2022 ქუთაისის საკრებულო
„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოფირზე ან/და ფოტოფირზე დაფიქსირებულ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტზე გამოწერილი საჯარიმო ქვითრის საჯაროდ გამოქვეყნების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 სექტემბრის №162 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 0 პროექტი 03/24/2022 03/24/2022 ქუთაისის საკრებულო
.ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცებისა და შეფასების შესახებ 0 პროექტი 03/24/2022 03/24/2022 ქუთაისის საკრებულო
  • მისამართი
  • ქუთაისი, რუსთაველის №3
  • მოგვწერეთ
  • contact@kutaisi.gov.ge
  • სამუშაო საათები
  • ორშ-პარ:10:00 - 18:00