ოფიციალური დოკუმენტები

აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 29-ე რიგითი სხდომის მოწვევისა და ამ სხდომის დღის წესრიგის პროექტის საკრებულოსათვის დასამტკიცებლად წარდგენის შესახებ 143 ბრძანება 03/20/2024 03/20/2024 ქუთაისის საკრებულო
,,ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის14 ივლისის N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0 პროექტი 03/20/2024 03/20/2024 ქუთაისის საკრებულო
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგით 29- სხდომის დღის წესრიგის პროექტი და საინფორმაციო ბარათი 0 პროექტი 03/15/2024 03/15/2024 ქუთაისის საკრებულო
გოეთეს ინსტიტუტისგან გრანტის მიღების თაობაზე ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის, იოსებ ხახალეიშვილისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 0 პროექტი 03/13/2024 03/13/2024 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისში, ლ.ასათიანის ქუჩის N96-სა (ნაკვეთები N1,N2,N2-1-1-1-1; N2-1-2, N2-2,N3, N4, N4-1,N4-2) და ქალაქ ქუთაისში, ლ.ასათიანის ქუჩის N96-ის მიმდებარეთ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე განაშენიანების დეტელური გეგმის შემუშავების ინიცირებისა და დავალების გაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის, იოსებ ხახალეიშვილისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 0 პროექტი 03/06/2024 03/06/2024 ქუთაისის საკრებულო
„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების, საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა და საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის პირების თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 92 დადგენილება 03/04/2024 03/04/2024 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიის სხდომის ოქმი 41 ოქმი 03/04/2024 03/04/2024 ქუთაისის საკრებულო
„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 25 მაისის № 23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 90 დადგენილება 03/04/2024 03/04/2024 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ზონების საზღვრების აღწერის, ტერიტორიულ ზონებსა და ქვეზონებში მოქცეული არასასოფლო – სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების საწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრის 91 დადგენილება 03/04/2024 03/04/2024 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცებისა და შეფასების შესახებ 0 პროექტი 03/01/2024 03/01/2024 ქუთაისის საკრებულო
  • მისამართი
  • ქუთაისი, რუსთაველის №3
  • მოგვწერეთ
  • contact@kutaisi.gov.ge
  • სამუშაო საათები
  • ორშ-პარ:10:00 - 18:00