№:200 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ქართული ტრადიციები 2011–სათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:199 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციისა და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის №116 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:198 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის №115 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:197 - „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ქალაქ ქუთაისში 2015 წელს დასაფინანსებელი პროექტების საპროექტო წინადადებების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 24 დეკემბრის N98 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:196 - „თვითმართველ ქალაქ ქუთაისში გარე რეკლამის განთავსების გეგმის დამტკიცების თაობაზე“ თვითმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2010 წლის 24 ნოემბრის № 67 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:211 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო–საბიუჯეტო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 ივლისის N 35 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:210 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 ივლისის N39 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:209 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქუთაისისათვის“ რეგისტრაციის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის N14 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:207 - ქალაქ ქუთაისში, თბილისის ქუჩის №76-ში არსებული საცხოვრებელი სახლის ფასადზე, ცნობილი ქართველი მოქანდაკის, გიორგი ნიკოლაძის მემორიალური დაფის, ბარელიეფით, განთავსების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:206 - არასამეწარმეო /არაკომერციული/ იურიდიული პირის „ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების“ № 17 კომპლექსური სასპორტო სკოლისათვის დავით ხახალეიშვილის სახელის მინიჭების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:205 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „სპეციალური სერვისებისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:204 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „სპეციალური სერვისებისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:203 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით /სასყიდლით/, მოქალაქე ზაზა ჟორჟოლიანისათვის სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:202 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით /სასყიდლით/, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ფარისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:193 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციისა და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის №116 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:194 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავ-მოძრავი ქონების სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:195 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის „ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:192 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის № 115 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:109 - არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის რაგბის კლუბ „აიადან“, როგორც ერთ-ერთი დამფუძნებლის, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის გამოსვლის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:110 - „ქალაქ ქუთაისში, ავტომშენებლის ქუჩის №88-ში მდებარე შპს „GEORGIAN HUASHUN INTERNATIONAL INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP LTD“-ის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის (ტერიტორიის) განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალებების მოწონების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:108 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საკუთრებაში არსებული ავტომანქანა „მერსედეს-ბენცი“ C-180 /სახელმწიფო ნომერი XOX-474/-ის, ააიპ „ქალაქ ქუთაისის მერიის მ.ქორქიასა და ზ.საკანდელიძის სახელობის სპორტის სასახლისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, თხოვების ფორმით, დროებით სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:2 - ა(ა)იპ "ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების" საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის აპარატის შექმნისა და მისი შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:2 - ა(ა)იპ "ქალაქ ქუთაისის კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების" საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის აპარატის შექმნისა და მისი შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:208 - ქალაქ ქუთაისში, რუსთაველის გამზირის N99-ში არსებული საცხოვრებელი სახლის ფასადზე, საქართველოს სახალხო არტისტის, ქეთევან კოლხიდელისა და რესპუბლიკის დამსახურებული არტისტის, ივანე მიქიაშვილის მემორიალური დაფის განთავსების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:201 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით /სასყიდლით/, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „აუდიტ-პრევენციასათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:400 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:111 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის №59 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:112 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო მოსამსახურეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 სექტემბრის N37 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:1 - ქალაქ ქუთაისში, ბუხაიძის ქუჩა N17 საცხოვრებელი სახლის N40 ბინაზე, მოქალაქე ზურაბ სულაქველიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:2 - ქალაქ ქუთაისში, კონსტანტინე გამსახურდიას ქუჩა N22 საცხოვრებელი სახლის N72 ბინაზე, მოქალაქე აზა ჩუბინიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:3 - ქალაქ ქუთაისში, მშვიდობის ქუჩა N2 საცხოვრებელი სახლის N6 ბინაზე, მოქალაქე მაია ვაშაკიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:4 - ქალაქ ქუთაისში, კიევის ქუჩა N8 საცხოვრებელი სახლის N29 ბინაზე, მოქალაქე მედული გვენეტაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:5 - ქალაქ ქუთაისში, სულხან–საბას გამზირი N19 საცხოვრებელი სახლის N69 ბინაზე, მოქალაქე გულისა სიგუასათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:6 - ქალაქ ქუთაისში, მშვიდობის ქუჩა N6 საცხოვრებელი სახლის N44 ბინაზე, მოქალაქე იასონ გელაშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:7 - ქალაქ ქუთაისში, ირაკლი აბაშიძის გამზირი N9 საცხოვრებელი სახლის N4 ბინაზე, მოქალაქე კახა კაკოვიჩისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:8 - ქალაქ ქუთაისში, სულხან–საბას გამზირი N35 საცხოვრებელი სახლის N43 ბინაზე, მოქალაქე კახაბერ გეგენავასათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:9 - ქალაქ ქუთაისში, ჩხობაძის ქუჩა N2 საცხოვრებელი სახლის NN319,320,321 ბინებზე, მოქალაქე ავთანდილ ჟორჟოლიანისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:10 - ქალაქ ქუთაისში, მშვიდობის ქუჩა N4ა საცხოვრებელი სახლის N29 ბინაზე, მოქალაქე მარგალიტა რამინაშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:21 - ქალაქ ქუთაისში, ლეჟავას ქუჩა N5ბ საცხოვრებელი სახლის N35 ბინის ¾ ნაწილზე, მოქალაქე ნინო ტაბატაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:25 - ქ.ქუთაისში, წერეთლის ქ. N224–ისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის, ცოფზე არაკეთილსაიმედოდ გამოცხადების შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:31 - ქ.ქუთაისში ადგილობრივ საქალაქო რეგულარულ სამგზავრო გადაყვანაზე ნებართვის გაუქმების შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:33 - ქალაქ ქუთაისში, ბუხაიძის ქ.მე–2 მიკრორაიონი N32 საცხოვრებელი სახლის N24 ბინაზე, მოქალაქე დავით ცნობილაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:34 - ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქუჩა N42 საცხოვრებელი სახლის N52 ბინაზე, მოქალაქე ლეო მიქაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:35 - ქალაქ ქუთაისში, ბუხაიძის ქუჩა N17 საცხოვრებელი სახლის N3 ბინაზე, მოქალაქე ნადია ნადარეიშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:36 - ქალაქ ქუთაისში, ირაკლი აბაშიძის გამზირი N17გ საცხოვრებელი სახლის N13 ბინაზე, მოქალაქე სერგო ბიწაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:37 - ქალაქ ქუთაისში, მაისურაძის ქუჩა N11 საცხოვრებელი სახლის N23 ბინაზე, მოქალაქე ჰამლეტ აფრიდონიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:38 - ქალაქ ქუთაისში, სულხან–საბას გამზირი N21ა საცხოვრებელი სახლის N41 ბინაზე, მოქალაქე რევაზ ბანძელაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:39 - ქალაქ ქუთაისში, სილოვან მახვილაძის ქუჩა N7 საცხოვრებელი სახლის N25 ბინაზე, მოქალაქე გიორგი ლარცულიანისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:40 - ქალაქ ქუთაისში, სულხან–საბას გამზირი N99 საცხოვრებელი სახლის N5 ბინაზე, მოქალაქე ვახტანგ ბოჭორიშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:93 - ქალაქ ქუთაისში, ლეჟავას ქუჩა N8 საცხოვრებელი სახლის N31 ბინაზე, მოქალაქე მაია ქოჩიაშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:94 - ქალაქ ქუთაისში, ჯავახიშვილის ქუჩა N20 საცხოვრებელი სახლის N11 ბინაზე, მოქალაქე ნაილი ნაყოფიასათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:95 - ქალაქ ქუთაისში, ახალგაზრდობის გამზირი N11 საცხოვრებელ სახლზე, მოქალაქე ბათურა გვენეტაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:96 - ქალაქ ქუთაისში, ილია ჭავჭავაძის გამზირი N52ა საცხოვრებელი სახლის N17 ბინაზე, მოქალაქე ჩუტულა ჯიხვაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:97 - ქალაქ ქუთაისში, ილია ჭავჭავაძის გამზირი N55 საცხოვრებელი სახლის N25 ბინაზე, მოქალაქე როინ ციქუბაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:98 - ქალაქ ქუთაისში, მაისურაძის ქუჩა N3 საცხოვრებელი სახლის N37 ბინაზე, მოქალაქე ზაურ ჩიხლაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:99 - ქალაქ ქუთაისში, მშვიდობის ქუჩა N1ა საცხოვრებელი სახლის N27 ბინაზე, მოქალაქე აკაკი გელენიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:100 - ქალაქ ქუთაისში, მშვიდობის ქუჩა N6 საცხოვრებელი სახლის N7 ბინაზე, მოქალაქე ნინო გოგავასათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:101 - ქალაქ ქუთაისში, ზვიად გამსახურდიას გამზირი N42 საცხოვრებელი სახლის N55 ბინაზე, მოქალაქე ლეილა კილაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:102 - ქალაქ ქუთაისში, სულხან–საბას გამზირი N53 საცხოვრებელი სახლის N63 ბინაზე, მოქალაქე სერგო წიქორიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:202 - ქ.ქუთაისის 2012-2015 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმების და ბიუჯეტის პროექტების ფორმირების მიზნით, განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:223 - ქალაქ ქუთაისში, ახალგაზრდობის გამზირი N78 საცხოვრებელი სახლის N36 ბინაზე, მოქალაქე გოჩა გენელიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:236 - თვითმმართველი ქალაქის–ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის სამსახურებრივი ბეჭდების ნიმუშების დამტკიცების შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:243 - ქ.ქუთაისში ადგილობრივ საქალაქო რეგულარულ სამგზავრო გადაყვანაზე ნებართვის გაუქმების შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:318 - ქ.ქუთაისში, ადგილობრივ საქალაქო რეგულარულ სამგზავრო გადაყვანაზე ნებართვის მაძიებელთაგან კონკურსში მონაწილეობისათვის განცხადებების მიღების შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:531 - ქ.ქუთაისში, ადგილობრივ საქალაქო რეგულარულ სამგზავრო გადაყვანაზე ნებართვის გაუქმების შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:999 - ქალაქ ქუთაისში, ცხინვალის ქუჩა მე–3 შესახვევი N3 საცხოვრებელი სახლის N8 ბინაზე, მოქალაქე ლევან მანაგაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1000 - ქალაქ ქუთაისში, ბუხაიძის ქუჩა მე–2 მიკრორაიონი N13 საცხოვრებელი სახლის N85 ბინაზე, მოქალაქე სვეტლანა შარაშენიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1001 - ქალაქ ქუთაისში, ბუხაიძის ქუჩა N11 საცხოვრებელი სახლის N50 ბინაზე, მოქალაქე ირა ჩხობაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1002 - ქალაქ ქუთაისში, სულხან–საბას გამზირი N21ა საცხოვრებელი სახლის N47 ბინაზე, მოქალაქე ზაირა მაჩიტიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1003 - ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქ.N5/ საცხოვრებელი სახლის N1 ბინაზე, მოქალაქე მანანა სანაკოევისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1004 - ქალაქ ქუთაისში, ზურაბ ჭავჭავაძის ქუჩა N26 საცხოვრებელი სახლის N106 ბინაზე, მოქალაქე პისტი ხვედელიანისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1005 - ქალაქ ქუთაისში, მაისურაძის ქუჩა N11 საცხოვრებელი სახლის N83 ბინაზე, მოქალაქე თამარ გუბელაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1006 - ქალაქ ქუთაისში, თაბუკაშვილის ქუჩა N179 საცხოვრებელი სახლის N95 ბინაზე, მოქალაქე მევლუდი მიქაბერიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1007 - ქალაქ ქუთაისში, მშვიდობის ქუჩა N6 საცხოვრებელი სახლის N26 ბინაზე, მოქალაქე დურმიშხან ბურძენიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1017 - ქალაქ ქუთაისში, სულხან–საბას გამზირი N23 საცხოვრებელი სახლის N45 ბინაზე, მოქალაქე დავით აბულაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1018 - ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქუჩა N9ბ საცხოვრებელი სახლის N72 ბინაზე, მოქალაქე ტარიელ ცუცქირიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1019 - ქალაქ ქუთაისში, გუგუნავას ქუჩა N15/3 საცხოვრებელი სახლის N15 ბინაზე, მოქალაქე გურამ ჯიბლაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1020 - ქალაქ ქუთაისში, სულხან–საბას გამზირი N97 საცხოვრებელი სახლის N38 ბინაზე, მოქალაქე ჯემალ გაწერელიასათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1021 - სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოქალაქე მანანა ჭელიშვილისათვის, მატერიალური დახმარების შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1134 - ქალაქ ქუთაისში, ბუხაიძის ქუჩა მე–2 მიკრორაიონი N25 საცხოვრებელი სახლის N49 ბინაზე, მოქალაქე არკადი კილაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1135 - ქალაქ ქუთაისში, თაბუკაშვილის ქუჩა N203 საცხოვრებელი სახლის N30 ბინაზე, მოქალაქე ლევან ტყეშელაშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1136 - ქალაქ ქუთაისში, ახალგაზრდობის გამზირი N94 საცხოვრებელი სახლის N13 ბინაზე, მოქალაქე ნუგზარ ხურციძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1137 - ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქუჩა N5ა საცხოვრებელი სახლის N15–16 ბინებზე, მოქალაქე ბადრი ვარდანიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1138 - ქალაქ ქუთაისში, 9 აპრილის ქუჩა N7 საცხოვრებელი სახლის N81 ბინაზე, მოქალაქე დავით ბრეგაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1139 - ქალაქ ქუთაისში, მშვიდობის ქუჩა N4 საცხოვრებელი სახლის N27 ბინაზე, მოქალაქე ნაზი ფხაკაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1140 - ქალაქ ქუთაისში, სულხან–საბას გამზირი N53 საცხოვრებელი სახლის N69 ბინაზე, მოქალაქე გურამ ნასარიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1141 - „თვითმმართველი ქალაქ ქუთაისის მერიის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურის საბინაო ფონდის მართვისა და რეგულირების განყოფილების საკუთრების უფლების მოწმობაში /2007წ. 10.09 N834/“ დაშვებული ტექნიკური შეცდომის გასწორების შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1176 - ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქუჩა N10 საცხოვრებელი სახლის N15 ბინაზე, მოქალაქე არსენ ნოზაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1177 - ქალაქ ქუთაისში, მელიქიშვილის ქუჩა N8 საცხოვრებელი სახლის N15 ბინის დარჩენილ წილზე, მოქალაქე ალექსანდრე ნუცუბიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1178 - ქალაქ ქუთაისში, მუსხელიშვილის ქუჩა N2 საცხოვრებელი სახლის N26 ბინაზე, მოქალაქე ზურაბ ჯანელიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1179 - ქალაქ ქუთაისში, გუგუნავას ქუჩა N10ა საცხოვრებელი სახლის N143 ბინაზე, მოქალაქე დავით სიმსივესათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1180 - ქალაქ ქუთაისში, ავტომშენებლის ქ.N11 საცხოვრებელი სახლის N2 ბინაზე, მოქალაქე ნოდარ კუხიანიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:22 - ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქუჩა N3 საცხოვრებელი სახლის N42 ბინაზე, მოქალაქე გიორგი დეისაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:27 - ქალაქ ქუთაისში, თაბუკაშვილის ქუჩა N12 საცხოვრებელი სახლის N15 ბინაზე, მოქალაქე გალინა მიროტაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:35 - ქალაქ ქუთაისში, ზურაბ ჭავჭავაძის ქუჩა N14 საცხოვრებელი სახლის N79 ბინაზე, მოქალაქე გიული მესხისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:36 - ქ.ქუთაისში მცხოვრები გაჭირვებული ოჯახებისათვის, მატერიალური დახმარების შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:27 - ქალაქ ქუთაისში, მესხის ქუჩა N6 საცხოვრებელი სახლის N2 ბინაზე, მოქალაქე გია ბაღათურიასათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:114 - ქალაქ ქუთაისში, ბუკიას ქუჩა N21 საცხოვრებელი სახლის N8 ბინაზე, მოქალაქე მარგო მანჯგალაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:115 - ქალაქ ქუთაისში, მესხის ქუჩა N1ა საცხოვრებელი სახლის N11 ბინაზე, მოქალაქე ლევან ფაჩულიასათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:116 - ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქუჩა N5ბ საცხოვრებელი სახლის N67 ბინაზე, მოქალაქე ნარგიზი აბულაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:128 - ქალაქ ქუთაისში, გუგუნავას ქუჩა N15 პდუ N4 საცხოვრებელ სახლზე /ბარაკული ტიპი/ მოქალაქე გრიგოლ კარიბოვისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:129 - ქალაქ ქუთაისში, ზურაბ ჭავჭავაძის ქუჩა N26 საცხოვრებელი სახლის N53 ბინაზე, მოქალაქე რეზო შალიკიანისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:607 - ქალაქ ქუთაისში, ლეჟავას ქუჩა N14 საცხოვრებელი სახლის N3 ბინაზე, მოქალაქე თეიმურაზ ყუბანეიშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:130 - ქალაქ ქუთაისში, ბუკიას ქუჩა N5ა საცხოვრებელი სახლის N5 ბინაზე, მოქალაქე ზაზა ბებიაშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:621 - ქალაქ ქუთაისში, ნიკეას ქუჩა N7ა საცხოვრებელი სახლის N28 ბინაზე, მოქალაქე ვახტანგი ნემსაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:146 - ქალაქ ქუთაისში, თაბუკაშვილის ქუჩა N179 საცხოვრებელი სახლის N91 ბინაზე, მოქალაქე ნინო შვანგირაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:163 - ქალაქ ქუთაისში, ბუხაიძის ქ.მე–2 მიკრორაიონი N14 საცხოვრებელი სახლის N42 ბინაზე, მოქალაქე იამზე გოგოძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:622 - ქალაქ ქუთაისში, თაბუკაშვილის ქუჩა N12 საცხოვრებელი სახლის N14 ბინაზე, მოქალაქე ომარი თოთოსაშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:674 - ქალაქ ქუთაისში, კრილოვის ქუჩა N10 საცხოვრებელი სახლის პირველ სართულზე მდებარე ორ ოთახსა და მეორე სართულზე მდებარე ერთ ოთახზე, მოქალაქე გიორგი დანგაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:164 - ქალაქ ქუთაისში, ავტომშენებლის ქუჩა N48 საცხოვრებელი სახლის N3 ბინაზე, მოქალაქე ემზარ გურულისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:675 - ქალაქ ქუთაისში, ავტომშენებლის ქუჩა I შესახვევი N5 საცხოვრებელი სახლის N28 ბინაზე, მოქალაქე თამაზი ცქიფურიშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:165 - ქალაქ ქუთაისში, ავტომშენებლის ქუჩა N26 საცხოვრებელი სახლის N14 ბინაზე, მოქალაქე ზურაბ დათუაშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:676 - ქალაქ ქუთაისში, ლეჟავას ქუჩა N5ა საცხოვრებელი სახლის N29 ბინაზე, მოქალაქე ომარი ქარაზანაშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:679 - ქალაქ ქუთაისში, ავტომშენებლის ქუჩა N48 საცხოვრებელი სახლის N8 ბინაზე, მოქალაქეების როზალია ჯალაბაძისა და გელა, შოთა და ქრისტინე მიშველიძეებისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:684 - ქალაქ ქუთაისში, შარტავას ქუჩა N2–28 საცხოვრებელი სახლის N3 ბინაზე, მოქალაქე ლუბა იავაკოვასათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:692 - ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქუჩა N7 საცხოვრებელი სახლის N97 ბინაზე, მოქალაქე ნონა მიროტაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:717 - ქალაქ ქუთაისში, ხუნდაძის ქუჩა N54 საცხოვრებელი სახლის N24 ბინაზე, მოქალაქე ნათელა მუშკუდიანისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:718 - ქალაქ ქუთაისში, ავტომშენებლის ქუჩა N7 საცხოვრებელი სახლის N4 ბინაზე, მოქალაქე ვალერიან ჩიქვილაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:719 - ქალაქ ქუთაისში, ზ.გამსახურდიას I შესახვევი N6 საცხოვრებელი სახლის N3–5 ბინებზე, მოქალაქე გიორგი ქურციკიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:720 - ქალაქ ქუთაისში, ავტომშენებლის ქუჩა პირველი შესახვევი N5 საცხოვრებელი სახლის N29 ბინაზე, მოქალაქე აზა ვალაშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:754 - ქ.ქუთაისში, ცახელის ქუჩა N7ა საცხოვრებელი სახლის N49 ბინაზე, მოქალაქე ენვერ ფირცხალაიშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:755 - ქ.ქუთაისში, თაბუკაშვილის ქ. N161 საცხოვრებელი სახლის N51 ბინაზე, მოქალაქე ზოია კამკამიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:756 - ქ.ქუთაისში, ნიკეას ქუჩა N19–66 საცხოვრებელი სახლის N6 ბინაზე, მოქალაქე ვაჟა ბანძელაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:757 - ქ.ქუთაისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N14 საცხოვრებელი სახლის N40 ბინაზე, მოქალაქეებისათვის დავით ონიანისა და ნინო ხაბეიშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:758 - ქ.ქუთაისში, ლეჟავას ქუჩა N4 საცხოვრებელი სახლის N16 ბინაზე, მოქალაქე სერგო მეგრელიშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:166 - ქალაქ ქუთაისში, ლეჟავას ქუჩა N4 საცხოვრებელი სახლის N15 ბინაზე, მოქალაქე ვლადიმერ კიკნაველიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:167 - ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქუჩა N5/ საცხოვრებელი სახლის N32 ბინაზე, მოქალაქე ამირან ხარებავასათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:168 - ქალაქ ქუთაისში, ბალანჩივაძის ქუჩა N2–4 საცხოვრებელი სახლის მეორე სართულზე მდებარე ერთ ოთახზე, მოქალაქე მაყვალა ტაპატაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:169 - ქალაქ ქუთაისში, გუგუნავას ქუჩა N15–5 საცხოვრებელი სახლის N28 ბინაზე, მოქალაქე როზა ამანატოვასათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:170 - ქალაქ ქუთაისში, ახალგაზრდობის გამზირი I შესახვევი N29 საცხოვრებელი სახლის N62 ბინაზე, მოქალაქე გულადი წიქორიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:759 - ქ.ქუთაისში, ბუკიას ქუჩა N11 საცხოვრებელი სახლის N27 ბინაზე, მოქალაქე დავით ღურჭუმალიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:171 - ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქუჩა N5ბ საცხოვრებელი სახლის N112 ბინაზე, მოქალაქე მარინა ნანავასათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:760 - ქ.ქუთაისში, მშვიდობის ქუჩა N4 საცხოვრებელი სახლის N29 ოთახზე, მოქალაქე ლუკა ოქროპილაშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:761 - ქ.ქუთაისის ლენინის რაისაბჭოს აღმასკომის გადაწყვეტილებაში /1988 წ. 06.04.7/85–479/ დაშვებული ტექნიკური შეცდომების გასწორების თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:194 - ქალაქ ქუთაისში, ცახელის ქუჩა N5 საცხოვრებელი სახლის N14 ბინაზე, მოქალაქე ნოდარი წითელაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:207 - ქალაქ ქუთაისში, მაისურაძის ქუჩა N9 საცხოვრებელი სახლის N54 ბინაზე, მოქალაქე მაგული ნაცვლიშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:826 - „ქალაქ ქუთაისში, ფალიაშვილის ქუჩა N19 საცხოვრებელი სახლის დამხმარე ფართობზე მოქალაქე ელეონორა გვიშიანისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მერის 2012 წლის 19 ივნისის N652 ბრძანებაში დაშვებული ტექნიკური შეცდომის გასწორების თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:208 - ქალაქ ქუთაისში, ჟიული შარტავას ქუჩა N1 საცხოვრებელი სახლის N54 ბინაზე, მოქალაქე ელისო ქოქოსაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:832 - ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქ. N18 საცხოვრებელი სახლის N37 ბინაზე, მოქალაქე ფრიდონ ჯინჭარაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:209 - ქალაქ ქუთაისში, ბალანჩივაძის ქუჩა N2–6 საცხოვრებელი სახლის N46 ბინაზე, მოქალაქე ვალერი შაგოსათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:833 - ქალაქ ქუთაისში, კიევის ქ. N8 საცხოვრებელი სახლის N31 ბინაზე, მოქალაქე ზინა აბდალაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:257 - ქალაქ ქუთაისში, ზურაბ ჭავჭავაძის ქუჩა N26 საცხოვრებელი სახლის N6 ბინაზე, მოქალაქე ზინა ჟორჟიკაშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:268 - ქალაქ ქუთაისში, თაბუკაშვილის ქუჩა N36 საცხოვრებელი სახლის N38 ბინაზე, მოქალაქე ჟანა ლეჟავასათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:834 - ქალაქ ქუთაისში, ავტომშენებლის ქუჩა N48 საცხოვრებელი სახლის N5 ბინაზე, მოქალაქე მარინა ლორთქიფანიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:270 - ქალაქ ქუთაისში, ნიკეას ქუჩა N19–66 საცხოვრებელი სახლის N39 ბინაზე, მოქალაქე ლამარა კახიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:835 - ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქ. N4ა საცხოვრებელი სახლის N74 ბინაზე, მოქალაქე ლევან შენგელიასათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:307 - ქალაქ ქუთაისში, ლეჟავას ქუჩა N5ბ საცხოვრებელი სახლის N35 ბინის დარჩენილ ¼ ნაწილზე, მოქალაქე ნინო ტაბატაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:859 - ქალაქ ქუთაისში, ბალანჩივაძის ქუჩა N2–6 საცხოვრებელი სახლის N88 ბინაზე, მოქალაქე ლიანა ინანეიშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:938 - ქალაქ ქუთაისში, მაისურაძის ქუჩა N15 საცხოვრებელი სახლის N40 ბინაზე, მოქალაქე ზაზა ხარაბაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:939 - ქალაქ ქუთაისში, თაბუკაშვილის ქუჩა N12 საცხოვრებელი სახლის N74 ბინაზე, მოქალაქე ტარიელი პირველაშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:940 - ქალაქ ქუთაისში, ნიკეას ქუჩა N66 საცხოვრებელი სახლის N19 ბინაზე, მოქალაქე იონა მესხაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:941 - ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქუჩა N11 საცხოვრებელი სახლის N21 ბინაზე, მოქალაქე ნოდარი გაბუნიასათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1004 - ძლიერი წვიმის შედეგად მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად მოქალაქე იზა სოფრომაძისათვის მატერიალური დახმარების შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1005 - ქალაქ ქუთაისში, დადიანის ქუჩა N55 საცხოვრებელი სახლის N40 ბინაზე, მოქალაქე მალვინა ჯღარკავასათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1006 - ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქუჩა N2 საცხოვრებელი სახლის N131 ბინაზე, მოქალაქე ელდარი გორგოძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1007 - ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქუჩა N7 საცხოვრებელი სახლის N35 ბინაზე, მოქალაქეების მარინა და ნუგზარ ფხაკაძეებისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1008 - ქალაქ ქუთაისში, თაბუკაშვილის ქუჩა N219 საცხოვრებელი სახლის N44 ბინაზე, მოქალაქე იზოლდა ნუცუბიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1009 - ქალაქ ქუთაისში, მშვიდობის ქუჩა N4ა საცხოვრებელი სახლის N32 ოთახზე, მოქალაქე დარეჯან ტყემალაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1035 - ქალაქ ქუთაისში, ირაკლი აბაშიძის გამზირი N8 საცხოვრებელი სახლის N73 ბინაზე, მოქალაქე კლემენტი სადილიანისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1036 - ØÀËÀØ ØÖÈÀÉÓÛÉ, ÁÖáÀÉÞÉÓ Ø.ÌÄ–2 ÌÉÊÒÏÒÀÉÏÍÉ N12 ÓÀÝáÏÅÒÄÁÄËÉ ÓÀáËÉÓ N23 ÁÉÍÀÆÄ, ÌÏØÀËÀØÄÄÁÉÓ ÀÌÉÒÀÍ ÃÀ ÃÀÒÄãÀÍÉ ÁÉÁÉËÄÉÛÅÉËÄÁÉÓÀÈÅÉÓ ÓÀÊÖÈÒÄÁÉÓ Ö×ËÄÁÉÓ ÌÉÍÉàÄÁÉÓÀ ÃÀ ÌÏßÌÏÁÉÓ ÂÀÝÄÌÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ დოკუმენტის ნახვა
№:1037 - ქალაქ ქუთაისში, ბუხაიძის ქ.მე–2 მიკრორაიონი N29 საცხოვრებელი სახლის N9 ბინაზე, მოქალაქე ვარლამი გაბუნიასათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1038 - ქალაქ ქუთაისში, თაბუკაშვილის ქუჩა N117 საცხოვრებელი სახლის N36 ბინაზე, მოქალაქე მამია სანიკიანისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1039 - ქალაქ ქუთაისში, ბუხაიძის ქუჩა N5 საცხოვრებელი სახლის N10 ბინაზე, მოქალაქე ლამზირა ლომთაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1040 - ქალაქ ქუთაისში, ზ.გამსახურდიას მე–3 ჩიხი N7 საცხოვრებელი სახლის N5 ბინაზე, მოქალაქე შოთა მეფარიშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1041 - ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქუჩა N23 საცხოვრებელი სახლის N40 ბინაზე, მოქალაქე ირმა სანიკიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1118 - ქალაქ ქუთაისში, მშვიდობის ქუჩა N4 საცხოვრებელი სახლის N6 ოთახზე, მოქალაქე გრიგოლ მესხიშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1119 - ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქუჩა N5 საცხოვრებელი სახლის N145 ბინაზე, მოქალაქე შორენა გორგოძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1120 - ქალაქ ქუთაისში, მშვიდობის ქუჩა N4ა საცხოვრებელი სახლის N2 ოთახზე, მოქალაქე თინათინი არაბიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1121 - ქალაქ ქუთაისში, მშვიდობის ქუჩა N4 საცხოვრებელი სახლის N5 ოთახზე, მოქალაქე ანჟელიკა მესხიშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1122 - ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქუჩა N7 საცხოვრებელი სახლის N38 ბინაზე, მოქალაქე ივანე ჟორჟოლიანისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1247 - ქალაქ ქუთაისში, მელიქიშვილის ქუჩა N12 საცხოვრებელი სახლის N84 ბინაზე, მოქალაქე ტარიელი ლაღაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1248 - ქალაქ ქუთაისში, თაბუკაშვილის ქუჩა N219 საცხოვრებელი სახლის N46 ბინაზე, მოქალაქე თენგიზი შალამბერიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1249 - ქალაქ ქუთაისში, სულხან–საბას გამზირი N41 საცხოვრებელი სახლის N63 ბინაზე, მოქალაქე ედიშერი ბაქრაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1250 - ქალაქ ქუთაისში, თაბუკაშვილის ქუჩა N22 საცხოვრებელი სახლის N8 ბინაზე, მოქალაქე ნანა შაფათავასათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1251 - ქალაქ ქუთაისში, ზვიად გამსახურდიას პირველი შესახვევი N6 საცხოვრებელი სახლის N37 ბინაზე, მოქალაქე ელგუჯა მელქაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1252 - ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქუჩა N9 საცხოვრებელი სახლის N50 ბინაზე, მოქალაქე ზაური გაგნიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1253 - ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქუჩა N5ბ საცხოვრებელი სახლის N121 ოთახზე, მოქალაქე ირმა ჯიშკარიანისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1254 - ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქუჩა N4ა საცხოვრებელი სახლის N4 ბინაზე, მოქალაქე ელიზა ფაჩუაშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1362 - ქალაქ ქუთაისში, ავტომშენებლის ქუჩა N21 საცხოვრებელი სახლის N20 ბინაზე, მოქალაქე თეონა აბზიანიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1363 - ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქუჩა N5ა საცხოვრებელი სახლის N58–59–60–61 ოთახებზე, მოქალაქე ზურაბი ჩალხაშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1364 - ქალაქ ქუთაისში, მშვიდობის ქუჩა N4ა საცხოვრებელი სახლის N76 ბინაზე, მოქალაქე ნანული გოცირიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1365 - ქალაქ ქუთაისში, თაბუკაშვილის ქუჩა N18 საცხოვრებელი სახლის N19 ბინაზე, მოქალაქე თინა კილაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1366 - ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქუჩა N20 საცხოვრებელი სახლის N12 ბინაზე, მოქალაქე ნუგზარი გოგნაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1367 - ქალაქ ქუთაისში, მშვიდობის ქუჩა N4 საცხოვრებელი სახლის N5ა ოთახზე, მოქალაქე სალომე არაბიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:323 - ქალაქ ქუთაისში, თაბუკაშვილის ქუჩა N12 საცხოვრებელი სახლის N68 ბინაზე, მოქალაქე ზურაბ აბაზაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:324 - ქალაქ ქუთაისში, ჯავახიშვილის ქუჩა N10 საცხოვრებელი სახლის N3 ბინაზე, მოქალაქეების ავთანდილი და ელიდა ვარდანიძეებისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:325 - ქალაქ ქუთაისში, 9 აპრილის ქუჩა N7 საცხოვრებელი სახლის N35 ბინაზე, მოქალაქე გიორგი კვასტიანისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:326 - ქალაქ ქუთაისში, სულხან–საბას გამზირი N97 საცხოვრებელი სახლის N7 ბინაზე, მოქალაქე ნანი ჭელიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:327 - ქალაქ ქუთაისში, ბუკიას ქუჩა N19 საცხოვრებელი სახლის N32 ბინაზე, მოქალაქე მარინა ქოქოსაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:328 - ქალაქ ქუთაისში, სულხან–საბას გამზირი N59 საცხოვრებელი სახლის N8 ბინაზე, მოქალაქე ვიტალი ბოიკოვისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:367 - ქალაქ ქუთაისში, ლეჟავას ქუჩა N5ა საცხოვრებელი სახლის N19 ბინაზე, მოქალაქე შუქური ბობოხიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:368 - ქალაქ ქუთაისში, სულხან–საბას გამზირი N25 საცხოვრებელი სახლის N18 ბინაზე, მოქალაქე ნათია ცერცვაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:369 - ქალაქ ქუთაისში, ნიკეას ქუჩა 1 შესახვევის N11ბ საცხოვრებელი სახლის N52 ბინაზე, მოქალაქე გიორგი ღვალაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:370 - ქალაქ ქუთაისში, თაბუკაშვილის ქუჩა N181 საცხოვრებელი სახლის N21 ბინაზე, მოქალაქე დარეჯანი ახვლედიანისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:371 - ქალაქ ქუთაისში, დადიანის ქუჩა N61ა საცხოვრებელი სახლის N13 ბინაზე, მოქალაქე ზაზა გოგელაშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:372 - ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქუჩა N6 საცხოვრებელი სახლის N22 ბინაზე, მოქალაქე ნინო ჯიბუხაიასათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:373 - ქალაქ ქუთაისში, სულხან–საბას გამზირი N21ა საცხოვრებელი სახლის N61 ბინაზე, მოქალაქე ალექსანდრე გოდუაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:374 - ქალაქ ქუთაისში, ბუხაიძის ქ. მე–2 მიკრორაიონი N17 საცხოვრებელი სახლის N87 ბინაზე, მოქალაქე ლიუზა ნასარიძისათვის მის წილზე საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:464 - ქალაქ ქუთაისში, ზვიად გამსახურდიას გამზირი I შესახვევი N11 საცხოვრებელი სახლის N32 ბინაზე, მოქალაქეების ნატო ქუთათელაძისა და ვეფხია ჭიღლაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:481 - ქალაქ ქუთაისში, ავტომშენებლის ქუჩა N11 საცხოვრებელი სახლის N35 ბინაზე, მოქალაქე მზია ჯიშკარიანისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:506 - ქალაქ ქუთაისში, თაბუკაშვილის ქუჩა N12 საცხოვრებელი სახლის N13 ბინაზე, მოქალაქე ზურაბ ჩიგოგიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:507 - ქალაქ ქუთაისში, ნიკეას ქუჩა N19–97 საცხოვრებელი სახლის N9 ბინაზე, მოქალაქე ავთანდილ ხურციძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:508 - ქალაქ ქუთაისში, თაბუკაშვილის ქუჩა N88 საცხოვრებელი სახლის N71 ბინაზე, მოქალაქე მამუკა ფონაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:512 - ქ.ქუთაისში მცხოვრები გაჭირვებული ოჯახებისათვის, მატერიალური დახმარების შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:513 - ქ.ქუთაისის საპატიო და ღვაწლმოსილი მოქალაქეებისათვის საჩუქრების შესაძენად, თანხის გამოყოფის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:514 - ქალაქ ქუთაისში, სულხან–საბას გამზირი N61 საცხოვრებელი სახლის N2 ბინაზე, მოქალაქე ჟორესი ასათიანისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:515 - ქალაქ ქუთაისში, ზვიად გამსახურდიას გამზირი პირველი შესახვევი N11 საცხოვრებელი სახლის N27 ბინაზე, მოქალაქე ნარგიზა ვერულაშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:516 - ქალაქ ქუთაისში, ბუკიას ქუჩა N13ა საცხოვრებელი სახლის N26 ბინაზე, მოქალაქე ჯემალი ბაკურაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:517 - ქალაქ ქუთაისში, გუგუნავას ქუჩა N10ა საცხოვრებელი სახლის N98 ბინაზე, მოქალაქე თენგიზი ბერძენაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:518 - ქალაქ ქუთაისში, მახვილაძის ქუჩა N5 საცხოვრებელი სახლის N9 ბინაზე, მოქალაქე რუსუდან კალატოზიშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:519 - ქალაქ ქუთაისში, ზურაბ ჭავჭავაძის ქუჩა N10 საცხოვრებელი სახლის N22 ბინაზე, მოქალაქე დავით შარაშენიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:520 - ქალაქ ქუთაისში, ჯავახიშვილის ქუჩა პირველი შესახვევი N22 საცხოვრებელი სახლის N122 ბინაზე, მოქალაქე ამირან დვალისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:521 - ქალაქ ქუთაისში, ბალანჩივაძის ქუჩა N2–4 საცხოვრებელი სახლის მეორე სართულზე მდებარე ორ ოთახზე, მოქალაქე იური კაპანაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:582 - ქალაქ ქუთაისში, ზვიად გამსახურდიას გამზირი I შესახვევი N11 საცხოვრებელი სახლის N36 ბინაზე, მოქალაქე ნოდარი კლდიაშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:583 - ქალაქ ქუთაისში, გუგუნავას ქუჩა N15–3 საცხოვრებელი სახლის N62 ბინაზე, მოქალაქე ირაკლი ქორაიასათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:588 - ქლაბ შოუს წევრების ტრანსპორტირებისათვის, თანხის გამოყოფის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:606 - ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქუჩა N19 საცხოვრებელი სახლის N7 ბინაზე, მოქალაქე რაული კინწურაშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:28 - ქალაქ ქუთაისში, ავტომშენებლის ქუჩა N7 საცხოვრებელი სახლის N20 ბინაზე, მოქალაქეების პირიმზე და თამარი აბესაძეებისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:112 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო მოსამსახურეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 სექტემბრის N37 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:212 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის N115 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:213 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციისა და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის N116 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:214 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების ააიპ „ქალაქ ქუთაისის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, თხოვების ფორმით, უვადო სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:215 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით /სასყიდლით/, მოქალაქე ნინო ძიძიგურისათვის სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:217 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის „ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:218 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კულტურის, განათლების, ახალგაზრდობის საქმეთა და სპორტის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 ივლისის № 37 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:219 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო–საბიუჯეტო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 ივლისის № 35 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:220 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების 2016 წლის გეგმის დამტკიცების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:15 - ქალაქ ქუთაისში, ზ.ჭავჭავაძის ქუჩა N8 საცხოვრებელი სახლის N79 ბინაზე, მოქალაქე ნატალია ღოღობერიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:21 - ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქუჩა N8 საცხოვრებელი სახლის N34 ბინაზე, მოქალაქე გელა გრიგოლიასათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:22 - ქალაქ ქუთაისში, ზვიად გამსახურდიას გამზირი N42 საცხოვრებელი სახლის N21 ბინაზე, მოქალაქე ანა კოხრეიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:23 - ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქუჩა N8 საცხოვრებელი სახლის N109 ბინაზე, მოქალაქე გია ბახუტაშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:24 - ქალაქ ქუთაისში, ფოთის ქუჩა N38 საცხოვრებელი სახლის N82–87–88 ოთახებზე, მოქალაქე მარინე ხოხიაშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:25 - ქალაქ ქუთაისში, დადიანის ქუჩა N55 საცხოვრებელი სახლის N48 ბინაზე, მოქალაქე ტარიელ ასათიანისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:26 - ქალაქ ქუთაისში, ახალგაზრდობის გამზირი მე–8 შესახვევი N2 საცხოვრებელ სახლზე, მოქალაქე მანანა ჭელიშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:36 - ქალაქ ქუთაისში, ჟიული შარტავას ქუჩა N2 საცხოვრებელი სახლის N48 ბინაზე, მოქალაქე იზოლდა სვანიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:37 - ქალაქ ქუთაისში, კ.გამსახურდიას ქუჩა მე–16 შესახვევი N2 საცხოვრებელ სახლზე, მოქალაქე ოთარი სალდაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:38 - ქალაქ ქუთაისში, კიევის ქუჩა N2 საცხოვრებელი სახლის N7 ოთახზე, მოქალაქე მაყვალა ბზიკაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:39 - ქალაქ ქუთაისში, იოსელიანის ქუჩა N26 საცხოვრებელი სახლის N7 ბინაზე, მოქალაქე მერაბი მესხისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:40 - ქალაქ ქუთაისში, იოსელიანის ქუჩა N26 საცხოვრებელი სახლის N7 ბინაზე, მოქალაქე ეთერი გვანცელაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:41 - ქალაქ ქუთაისში, მშვიდობის ქუჩა N4 საცხოვრებელი სახლის N12 ბინაზე, მოქალაქე გია შარვაშიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:42 - ქალაქ ქუთაისში, სულხან–საბას გამზირი N45 საცხოვრებელი სახლის N26 ბინაზე, მოქალაქე ზოია იბრაგიმოვასათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:43 - ქალაქ ქუთაისში, სულხან–საბას გამზირი N43 საცხოვრებელი სახლის N31 ბინაზე, მოქალაქე მარიამი ბაზაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:44 - ქალაქ ქუთაისში, ცახელის ქუჩა N5 საცხოვრებელი სახლის N49 ბინაზე, მოქალაქე აკაკი კუხიანიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:45 - ქალაქ ქუთაისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N22 საცხოვრებელი სახლის N43 ბინაზე, მოქალაქე ადა კუდეიაროვასათვის მის წილზე საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:65 - ქალაქ ქუთაისში, ბუკიას ქუჩა N11 საცხოვრებელი სახლის N28 ბინაზე, მოქალაქე აკაკი ბრეგაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:78 - ქალაქ ქუთაისში, შარტავას ქუჩა N2–37 საცხოვრებელი სახლის N37 ბინის ½ ნაწილზე, მოქალაქე სვეტლანა კულჩენკოსათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:112 - ქალაქ ქუთაისში, ზურაბ ჭავჭავაძის ქუჩა N30 საცხოვრებელი სახლის N52 ბინაზე, მოქალაქე ხათუნა გოგოლაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:113 - ქალაქ ქუთაისში, ზურაბ ჭავჭავაძის ქუჩა N30 საცხოვრებელი სახლის N73 ბინაზე, მოქალაქე ნანი სვანიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:114 - ქალაქ ქუთაისში, ზურაბ ჭავჭავაძის ქუჩა N26 საცხოვრებელი სახლის N31 ბინაზე, მოქალაქე მიხეილი უგლავასათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:115 - ქალაქ ქუთაისში, ჩეხოვის ქუჩა N1 საცხოვრებელ სახლში განთავსებულ ერთ საცხოვრებელ ოთახზე მოქალაქე მარიამი ჯანელიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:125 - ქალაქ ქუთაისში, ბალანჩივაძის ქუჩა N2/6 საცხოვრებელი სახლის N62 ბინის ½ ნაწილზე, მოქალაქეების გენადი და რუსუდან მორჩილაძეებისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:126 - ქალაქ ქუთაისში, მშვიდობის ქუჩა N4 საცხოვრებელი სახლის N21 ოთახზე, მოქალაქე ზურაბი კუპატაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:127 - ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქუჩა N22 საცხოვრებელი სახლის N40 ბინაზე, მოქალაქე თამაზ კვაბზირიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:128 - ქალაქ ქუთაისში, ზურაბ ჭავჭავაძის ქუჩა N10 საცხოვრებელი სახლის N40 ბინაზე, მოქალაქე სვეტლანა მიქაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:129 - ქალაქ ქუთაისში, ზურაბ ჭავჭავაძის ქუჩა N30 საცხოვრებელი სახლის N3 ბინაზე, მოქალაქე ალექსანდრე გაბრიაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:130 - ქალაქ ქუთაისში, ბუხაიძის ქუჩა N17 საცხოვრებელი სახლის N43 ბინის 2/5 ნაწილზე, მოქალაქე თამარა სიმონიანცისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:131 - ქალაქ ქუთაისში, მშვიდობის ქუჩა N6 საცხოვრებელი სახლის N18 ბინაზე, მოქალაქე ნორა ასათიანი–აბაშიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:160 - ქალაქ ქუთაისში, სულხან–საბას გამზირი N27 საცხოვრებელი სახლის N44 ბინაზე, მოქალაქე ნინეზა დვალიშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:161 - ქალაქ ქუთაისში, სულხან–საბას გამზირი N83 საცხოვრებელი სახლის N88 ბინაზე, მოქალაქე ნონა გოტიაშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:162 - ქალაქ ქუთაისში, არაყიშვილის ქუჩა N3 საცხოვრებელი სახლის N9 ბინაზე, მოქალაქე ვლადიმერი ჟორდანიასათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:186 - ქალაქ ქუთაისში, სულხან–საბას გამზირი N83 საცხოვრებელი სახლის N36 ბინაზე, მოქალაქე დავით პაიკიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:187 - ქალაქ ქუთაისში, ზ.ჭავჭავაძის ქუჩა N30 საცხოვრებელი სახლის N9 ბინაზე, მოქალაქე ლოლა სილაგაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:188 - ქალაქ ქუთაისში, სულხან–საბას გამზირი N67ა საცხოვრებელი სახლის N6 ბინაზე, მოქალაქე ლალი სვანიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:189 - ქალაქ ქუთაისში, ხუნდაძის ქუჩა N50 საცხოვრებელი სახლის N16 ბინაზე, მოქალაქე დარიკო სვანიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:190 - ქალაქ ქუთაისში, თაბუკაშვილის ქუჩა N167 საცხოვრებელი სახლის N143 ბინაზე, მოქალაქე დავით კაპატაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:206 - ქალაქ ქუთაისში, გუგუნავას ქუჩა N15–3 საცხოვრებელი სახლის N87 ბინაზე, მოქალაქე ლადო ლიპარტელიანისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:207 - ქალაქ ქუთაისში, თაბუკაშვილის ქუჩა N88 საცხოვრებელი სახლის N14 ბინაზე, მოქალაქე ციცინო კუბლაშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:208 - ქალაქ ქუთაისში, შალვა კიკნაძის ქუჩა N6 საცხოვრებელი სახლის N7–9 ოთახებზე, მოქალაქე ვაჟა მახარაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:223 - ქალაქ ქუთაისში, ვაჟა–ფშაველას ქუჩა N166 საცხოვრებელ სახლზე, მოქალაქე ზინა ლომთაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:224 - ქალაქ ქუთაისში, ბუხაიძის მე–2 მიკრორაიონი N19 საცხოვრებელი სახლის N65 ბინაზე, მოქალაქე თედორე გაბიძაშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:236 - ქალაქ ქუთაისში, სულხან–საბას გამზირი N81 საცხოვრებელი სახლის N4 ბინაზე, მოქალაქე ბესარიონ თელიასათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:238 - ქალაქ ქუთაისში, გრიგოლ აბაშიძის ქუჩა N4 საცხოვრებელი სახლის N60 ბინაზე, მოქალაქე მურთაზი ზივზივაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:239 - ქალაქ ქუთაისში, ავტომშენებლის ქუჩა პირველი შესახვევი N1 საცხოვრებელი სახლის N33 ბინაზე, მოქალაქეების ოთარი ტორაძისა და ანა ზვიადაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:258 - ქალაქ ქუთაისში, ბუხაიძის ქ. მე–2 მიკრორაიონი N33 საცხოვრებელი სახლის N43 ბინაზე, მოქალაქე მარინე ჯაშიტაშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:277 - ქალაქ ქუთაისში, ზურაბ ჭავჭავაძის ქუჩა N14 საცხოვრებელი სახლის N83 ბინაზე, მოქალაქე ნოდარი არაბიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:340 - ქალაქ ქუთაისში, სადგურ რიონის N3 საცხოვრებელ სახლში განთავსებულ ერთოთახიან ბინაზე, მოქალაქე ნუგზარ გოგოლაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:341 - ქალაქ ქუთაისში, ბუხაიძის ქუჩა მე–2 მიკრორაიონი N18 საცხოვრებელი სახლის N53 ბინაზე, მოქალაქე ელგუჯა უგლავასათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:342 - ქალაქ ქუთაისში, სულხან–საბას გამზირი N37 საცხოვრებელი სახლის N21 ბინაზე, მოქალაქე ირმა ქრისტესიაშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:343 - ქალაქ ქუთაისში, სილოვან მახვილაძის ქუჩა N9 საცხოვრებელი სახლის N3–4 ოთახებზე, მოქალაქე თამარი თოფურიასათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:344 - ქალაქ ქუთაისში, ზურაბ ჭავჭავაძის ქუჩა N48 საცხოვრებელი სახლის N65 ბინაზე, მოქალაქე ვეფხვია შეყლაშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:393 - ქალაქ ქუთაისში, სულხან–საბას გამზირი N49 საცხოვრებელი სახლის N58 ბინაზე, მოქალაქე ოლეგი კეპულაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:394 - ქალაქ ქუთაისში, ავტომშენებლის ქუჩა N11 საცხოვრებელი სახლის N32 ბინაზე, მოქალაქე თინათინ კახიანისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:412 - ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქუჩა N5/ საცხოვრებელი სახლი N9 ბინაზე, მოქალაქე ვასო ფარცხალაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:497 - ქალაქ ქუთაისში, სულხან–საბას გამზირი N46 საცხოვრებელი სახლის N11 ბინაზე, მოქალაქე ტარიელ ჯინჭარაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:524 - ქალაქ ქუთაისში, ზ.ჭავჭავაძის ქუჩა N48 საცხოვრებელი სახლის N22 ბინაზე, მოქალაქე რევაზი ხურციძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:556 - ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქუჩა N1 საცხოვრებელი სახლის N143 ბინაზე, მოქალაქე ავთანდილ ბოჭორიშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:557 - ქალაქ ქუთაისში, ფოთის ქუჩა N38 საცხოვრებელი სახლის N148, N149 ოთახებზე და N150 საერთო სარგებლობის ოთახზე, მოქალაქე ნადია კილასონიასათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:558 - ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქუჩა N7 საცხოვრებელი სახლის N95 ბინაზე, მოქალაქე ლუიზა სიუკაევასათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:559 - ქალაქ ქუთაისში, ჟიული შარტავას ქუჩა N2 საცხოვრებელი სახლის N58 ბინაზე, მოქალაქე თალიკო გურეშიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:560 - ქალაქ ქუთაისში, ხეთაგუროვის ქუჩა N9ა საცხოვრებელი სახლის მეორე სართულზე მდებარე ოროთახიანი ბინის ½ ნაწილზე, მოქალაქე თამარა სტაროდუბცევასათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:561 - ქალაქ ქუთაისში, ზ.გამსახურდიას გამზირი N17 საცხოვრებელი სახლის N38 ბინაზე, მოქალაქე იაშა ხუჯაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:562 - ქალაქ ქუთაისში, დადიანის ქუჩა N55 საცხოვრებელი სახლის N26 ბინაზე, მოქალაქე მანანა ლუტიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:563 - ქალაქ ქუთაისში, ცხინვალის ქუჩა N7 საცხოვრებელი სახლის N3 ბინაზე, მოქალაქე ელისო კილაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:564 - ქალაქ ქუთაისში, მშვიდობის ქუჩა N4ა საცხოვრებელი სახლის N15–N19 ოთახებზე, მოქალაქე დარეჯან მანაგაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:565 - ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქუჩა N4ა საცხოვრებელი სახლის N37 ბინაზე, მოქალაქე ოთარი ლილუაშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:566 - ქალაქ ქუთაისში, ლეონიძის ქუჩა N6ა საცხოვრებელი სახლის N55 ბინის ½ ნაწილზე, მოქალაქე ნათელა მარგველაშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:585 - ქალაქ ქუთაისში, თაბუკაშვილის ქუჩა N219 საცხოვრებელი სახლის N13 ბინაზე, მოქალაქე ლადო გუმბერიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:586 - ქალაქ ქუთაისში, კ.გამსახურდიას ქუჩა N3 საცხოვრებელი სახლის N28 ბინაზე, მოქალაქე მანანა კაკაბაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:616 - ქალაქ ქუთაისში, ირაკლი აბაშიძის გამზირი N29 საცხოვრებელი სახლის N9 ბინაზე, მოქალაქე გოჩა ბაბუნაშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:617 - ქალაქ ქუთაისში, ფოთის ქუჩა N38 საცხოვრებელი სახლის N147 ოთახზე, მოქალაქე ჟორა ქათამაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:618 - ქალაქ ქუთაისში, სარაჯიშვილის ქუჩა N51 საცხოვრებელი სახლის ოროთახიან ბინაზე, მოქალაქე ხათუნა კობახიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:619 - ქალაქ ქუთაისში, ბუხაიძის ქუჩა მე–2 მიკრორაიონი N14 საცხოვრებელი სახლის N27 ბინაზე, მოქალაქე ელენა სელივერსტოვასათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:620 - ქალაქ ქუთაისში, მშვიდობის ქუჩა N4 საცხოვრებელი სახლის N17 ბინაზე, მოქალაქე ვარდო კოპალიანისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:113 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 ივლისის №103 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 სექტემბრის N108 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:621 - ქალაქ ქუთაისში, ჯავახიშვილის ქუჩა პირველი შესახვევი N22 საცხოვრებელი სახლის N125 ბინაზე, მოქალაქე სოფიო ნემსიწვერიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:622 - ქალაქ ქუთაისში, ზურაბ ჭავჭავაძის ქუჩა N26 საცხოვრებელი სახლის N77 ბინაზე, მოქალაქე თეიმურაზ სანაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:623 - ქალაქ ქუთაისში, მუსხელიშვილის ქუჩა N2 საცხოვრებელი სახლის N55 ბინაზე, მოქალაქე იზოლდა კაშიასათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:673 - ქალაქ ქუთაისში, თაბუკაშვილის ქუჩა N88 საცხოვრებელი სახლის N25 ოთახზე, მოქალაქე ამირან გიორგაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:674 - ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქუჩა N5 საცხოვრებელი სახლის N117 ოთახზე, მოქალაქე მზია გიორგაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:714 - ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქუჩა N18 საცხოვრებელი სახლის N47 ბინაზე, მოქალაქე იოსებ გაგოშიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:740 - ქალაქ ქუთაისში, ბუხაიძის ქ. მე–2 მიკრორაიონი N12 საცხოვრებელი სახლის N9 ბინაზე, მოქალაქე გივი ბრეგაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:759 - ქალაქ ქუთაისში, ზვიად გამსახურდიას გამზირი N13 საცხოვრებელი სახლის N39 ბინაზე, მოქალაქე გოჩა ჩიქოვანისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:760 - ქალაქ ქუთაისში, ავტომშენებლის ქუჩა N9 საცხოვრებელი სახლის N29 ბინის ½ ნაწილზე, მოქალაქე ვალენტინა ჟიგმანოვასათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:761 - ქალაქ ქუთაისში, კრილოვის ქუჩა N10 საცხოვრებელი სახლის პირველ სართულზე მდებარე ორ ოთახზე, მოქალაქე კონსტანტინე ხარაბაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:762 - ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქუჩა N5 საცხოვრებელი სახლის N143–144 ოთახებზე, მოქალაქე ვერა ეჯიბიასათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:798 - ქალაქ ქუთაისში, სულხან–საბას გამზირი N99 საცხოვრებელი სახლის N24 ბინაზე, მოქალაქე დავითი ჩიხლაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:799 - ქალაქ ქუთაისში, შევჩენკოს ქუჩა N54 საცხოვრებელ სახლზე, მოქალაქე სერგო ჭეიშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:886 - ქალაქ ქუთაისში, ირ.აბაშიძის გამზირი N15 საცხოვრებელი სახლის N52 ბინაზე, მოქალაქე ზინაიდა ბელოუსკოსათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:887 - ქალაქ ქუთაისში, ბუხაიძის მე–2 მიკრორაიონის N17 საცხოვრებელი სახლის N73 ბინაზე, მოქალაქე ამირან ენდელაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:888 - ქალაქ ქუთაისში, თაბუკაშვილის ქუჩა N88 საცხოვრებელი სახლის N74 ბინაზე, მოქალაქე ანა ხურციძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:888 - ქალაქ ქუთაისში, თაბუკაშვილის ქუჩა N88 საცხოვრებელი სახლის N74 ბინაზე, მოქალაქე ანა ხურციძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:889 - ქალაქ ქუთაისში, ლეჟავას ქუჩა N5 საცხოვრებელი სახლის N21 ბინაზე, მოქალაქე იურა პატარაიასათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:890 - ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქუჩა N6/ საცხოვრებელი სახლის N56 ბინაზე, მოქალაქე გულნარა მუშკუდიანისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:904 - ქალაქ ქუთაისში, წერეთლის ქუჩა N276 საცხოვრებელი სახლის N30 ბინაზე, მოქალაქე ოლია ჯანელიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:905 - ქალაქ ქუთაისში, სულხან–საბას გამზირი N41 საცხოვრებელი სახლის N27 ბინაზე, მოქალაქე თეიმურაზ დვალისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:906 - ქალაქ ქუთაისში, ბუკიას ქუჩა N17 საცხოვრებელი სახლის N28 ბინაზე, მოქალაქე თეიმურაზ კოხრეიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:907 - ქალაქ ქუთაისში, ირაკლი აბაშიძის გამზირის N8 საცხოვრებელი სახლის N40 ბინაზე, მოქალაქე ნუგზარ ჭეიშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:908 - ქალაქ ქუთაისში, ბუხაიძის ქ.მე–2 მიკრორაიონი N13 საცხოვრებელი სახლის N36 ბინაზე, მოქალაქეების ლალი ბიწაძისათვის, მარინე და ლევანი კვიცარიძეებისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:917 - ქალაქ ქუთაისში, ზ.გამსახურდიას გამზირი 1 შესახვევი N6 საცხოვრებელი სახლის N11 ბინაზე, მოქალაქე ციალა გუბელაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:918 - ქალაქ ქუთაისში, ჯავახიშვილის ქუჩის 1 შესახვევი N15 საცხოვრებელი სახლის N48 ბინაზე, მოქალაქე შამილი გოლეთიანისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:919 - ქალაქ ქუთაისში, თაბუკაშვილის ქუჩა N12 საცხოვრებელი სახლის N75 ბინაზე, მოქალაქე სონია მანაგაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:920 - ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქუჩა N6 საცხოვრებელი სახლის N80 ბინაზე, მოქალაქე მერი ვაშაკიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:921 - ქალაქ ქუთაისში, ზ.ჭავჭავაძის ქუჩა N24 საცხოვრებელი სახლის N19 ბინაზე, მოქალაქე ია ღვანიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:922 - ქალაქ ქუთაისში, მშვიდობის ქუჩა N6 საცხოვრებელი სახლის N4 ბინაზე, მოქალაქე ციური კვაშილავასათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:923 - ქალაქ ქუთაისში, ბუკიას ქუჩა N5ბ საცხოვრებელი სახლის N34 ბინაზე, მოქალაქე ნათელა დვალიშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:924 - უძრავი ქონების გამიჯვნის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:929 - ქალაქ ქუთაისში, ნიკეას ქუჩა 1 შესახვევი N11 საცხოვრებელი სახლის N43 ბინაზე, მოქალაქე თეა ბიბინეიშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:930 - ქალაქ ქუთაისში, თაბუკაშვილის ქუჩა N113 საცხოვრებელი სახლის N5 ბინაზე, მოქალაქე ვახტანგი გურულისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:938 - ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქუჩა N7 საცხოვრებელი სახლის N107 ბინაზე, მოქალაქე დავით კუჭუხიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:939 - ქალაქ ქუთაისში, მაისურაძის ქუჩა N3 საცხოვრებელი სახლის N62 ბინაზე, მოქალაქე გოჩა ჩუბინიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:940 - ქალაქ ქუთაისში, მუსხელიშვილის ქუჩა N1ა საცხოვრებელი სახლის N17 ბინაზე, მოქალაქე თამაზი სვანიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:941 - ქალაქ ქუთაისში, თაბუკაშვილის ქუჩა N187 საცხოვრებელი სახლის N36 ბინაზე, მოქალაქე დავით სალდაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:942 - ქალაქ ქუთაისში, ჭავჭავაძის გამზირი N3 საცხოვრებელი სახლის N19 ბინაზე, მოქალაქე შალვა კუხიანიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:968 - ქალაქ ქუთაისში, კლდიაშვილის ქუჩა N108–106 თანასაკუთრების მიწის ნაკვეთზე განთავსებულ საცხოვრებელ სახლზე, მოქალაქე აკაკი კოპალიანისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:969 - ქალაქ ქუთაისში, თაბუკაშვილის ქუჩა N171 საცხოვრებელი სახლის N5 ბინაზე, მოქალაქე მალვინა ჭელიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:970 - ქალაქ ქუთაისში, შ.ლეჟავას ქუჩა N2 საცხოვრებელი სახლის N9 ბინაზე, მოქალაქე ნუგზარი ხვადაგიანისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:971 - ქალაქ ქუთაისში, ზ.ჭავჭავაძის ქ.N12 საცხოვრებელი სახლის N28 ბინაზე, მოქალაქე ავთანდილ გაჩეჩილაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:972 - ქალაქ ქუთაისში, თაბუკაშვილის ქუჩა N88 საცხოვრებელი სახლის N33 ბინაზე, მოქალაქე შალვა გოლეთიანისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:973 - ქალაქ ქუთაისში, ავტომშენებლის ქუჩა N22 საცხოვრებელი სახლის N16 ბინაზე, მოქალაქე სოსო ლელაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:974 - ქალაქ ქუთაისში, ხუნდაძის ქუჩა N52 საცხოვრებელი სახლის N16 ბინაზე, მოქალაქე პარმენ კიკვაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:975 - ქალაქ ქუთაისში, სულხან–საბას გამზირი N41 საცხოვრებელი სახლის N88 ბინაზე, მოქალაქე გიორგი ფოფხაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:976 - ქალაქ ქუთაისში, თაბუკაშვილის ქუჩა N205 საცხოვრებელი სახლის N29 ბინაზე, მოქალაქე გულნარა ხელაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:977 - ქალაქ ქუთაისში, შევჩენკოს ქუჩა N57 საცხოვრებელ სახლზე, მოქალაქეების რევაზი და ემზარი ნოზაძეებისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:978 - ქალაქ ქუთაისში, ბუკიას ქუჩა N13 საცხოვრებელი სახლის N18 ბინაზე, მოქალაქეების ნიურა, ზაზა, თამაზი და კახაბერი ხვარეშიებისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:979 - ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქუჩა N7 საცხოვრებელი სახლის N50 ბინაზე, მოქალაქე ირინა ფერაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:980 - ქალაქ ქუთაისში, ჯავახიშვილის ქუჩა N14 საცხოვრებელი სახლის N9 ბინაზე, მოქალაქე გიორგი ფხაკაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:981 - ქალაქ ქუთაისში, გრ.ხანძთელის ქუჩა N21 საცხოვრებელი სახლის N30 ბინაზე, მოქალაქე გიორგი მაღლაკელიძის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:982 - ქალაქ ქუთაისში, ჭავჭავაძის გამზირი N37 საცხოვრებელი სახლის N42 ბინაზე, მოქალაქე ვალერიან ქასრაშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1012 - ქალაქ ქუთაისში, ცახელის ქუჩა N7 საცხოვრებელი სახლის N7 ბინაზე, მოქალაქეების მარინე და დავით ქუთათელაძეებისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1013 - ქალაქ ქუთაისში, მშვიდობის ქუჩა N4ა საცხოვრებელი სახლის N23 ბინაზე, მოქალაქე ნუგზარი ნოზაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1014 - ქალაქ ქუთაისში, თაბუკაშვილის ქუჩა N183 საცხოვრებელი სახლის N3 ბინაზე, მოქალაქე თამარა ნიკოლეიშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1014 - ქალაქ ქუთაისში, თაბუკაშვილის ქუჩა N183 საცხოვრებელი სახლის N3 ბინაზე, მოქალაქე თამარა ნიკოლეიშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1015 - ქალაქ ქუთაისში, ბუხაიძის ქუჩა მე–2 მიკრორაიონი N20 საცხოვრებელი სახლის N3 ბინაზე, მოქალაქე პავლე ასათიანისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1044 - ქალაქ ქუთაისში, 9 აპრილის ქუჩა N10 საცხოვრებელი სახლის N51 ბინაზე, მოქალაქე ნატო ქობულაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1073 - ქალაქ ქუთაისში, შევჩენკოს ქუჩა N53 საცხოვრებელ სახლზე, მოქალაქე გოჩა ჯანელიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1074 - ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქუჩა N9 საცხოვრებელი სახლის N91 ბინაზე, მოქალაქე მანანა ოშხერელისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1075 - ქალაქ ქუთაისში, მშვიდობის ქუჩა N6 საცხოვრებელი სახლის N46 ბინაზე, მოქალაქე ალექსი თაბუკაშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1110 - უძრავი ქონების ქალაქ ქუთაისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებად დარეგისტრირების შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1111 - წარმატებული ქუთაისელი სპორტსმენის ზვიად პატარიძისა და მწვრთნელის ელგუჯა მარუაშვილისათვის ფულადი ჯილდოს გამოყოფის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1169 - ქალაქ ქუთაისში, სულხან–საბას გამზირი N99 საცხოვრებელი სახლის N8 ბინაზე, მოქალაქე მაგული ხვიჩიასათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1170 - ქალაქ ქუთაისში, ზურაბ ჭავჭავაძის ქუჩა N8 საცხოვრებელი სახლის N4 ბინაზე, მოქალაქე გივი ხელაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1171 - ქალაქ ქუთაისში, ზურაბ ჭავჭავაძის ქუჩა N12 საცხოვრებელი სახლის N29 ბინაზე, მოქალაქე რევაზი ასათიანისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახ დოკუმენტის ნახვა
№:1212 - უძრავი ქონების ქალაქ ქუთაისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებად დარეგისტრირების შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1257 - ქალაქ ქუთაისში, სულხან–საბას გამზირი N57 საცხოვრებელი სახლის N25 ბინაზე, მოქალაქე რაისა სილაგაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1258 - ქალაქ ქუთაისში, სულხან–საბას გამზირი N89 საცხოვრებელი სახლის N2 ბინაზე, მოქალაქე ნორა ცირეკიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1259 - ქალაქ ქუთაისში, ზ.ჭავჭავაძის ქუჩა N30 საცხოვრებელი სახლის N54 ბინაზე, მოქალაქე ლამარა ჩუბინიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1260 - ქალაქ ქუთაისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N125 საცხოვრებელი სახლის N95 ბინაზე, მოქალაქე სერგო მარგველაშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1261 - ქალაქ ქუთაისში, თაბუკაშვილის ქუჩა N167 საცხოვრებელი სახლის N114 ბინაზე, მოქალაქე ქეთევან აბესაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1262 - ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქუჩა N6 საცხოვრებელი სახლის N59 ბინაზე, მოქალაქე მანანა თოდაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1263 - ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქუჩა N5 საცხოვრებელი სახლის N56–56ა ოთახებზე, მოქალაქე ლიანა წიქორიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1264 - ქალაქ ქუთაისში, სულხან–საბას გამზირი N21ა საცხოვრებელი სახლის N70 ბინაზე, მოქალაქე ჟენია ჩაკვეტაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1265 - ქალაქ ქუთაისში, თაბუკაშვილის ქუჩა N88 საცხოვრებელი სახლის N8 ბინაზე, მოქალაქე ჯაბა ცხადაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1369 - ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქუჩა N5ა საცხოვრებელი სახლის N26–27–28 ოთახებზე, მოქალაქე ეთერი გულორდავასათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1371 - უძრავი ქონების გამიჯვნის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1376 - უძრავი ქონების ქალაქ ქუთაისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებად დარეგისტრირების შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1380 - ქალაქ ქუთაისში, ბუხაიძის ქუჩა მე–2 მიკრორაიონი N18 საცხოვრებელი სახლის N22 ბინაზე, მოქალაქე ტარიელ ჯანაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1426 - უძრავი ქონების გამიჯვნის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1427 - უძრავი ქონების ქალაქ ქუთაისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებად დარეგისტრირების შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:34 - უძრავი ქონების ქალაქ ქუთაისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებად დარეგისტრირების შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:68 - უძრავი ქონების ქალაქ ქუთაისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებად დარეგისტრირების შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:77 - უძრავი ქონების ქალაქ ქუთაისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებად დარეგისტრირების შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:150 - უძრავი ქონების /მოედანი/ ქალაქ ქუთაისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებად დარეგისტრირების შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:155 - ქალაქ ქუთაისში, ავალიანის ქუჩა N35 საცხოვრებელი სახლის ოროთახიან ბინაზე, მოქალაქე ზვიადი სიმსივესათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:156 - ქალაქ ქუთაისში, ს.მახვილაძის ქუჩა N5 საცხოვრებელი სახლის N39 ბინაზე, მოქალაქე ლენა ბელოუსოვასათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:157 - ქალაქ ქუთაისში, ირაკლი აბაშიძის გამზირი N17ა საცხოვრებელი სახლის N34 ბინაზე, მოქალაქე გიორგი ჯანიაშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:158 - ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქუჩა N9ბ საცხოვრებელი სახლის N62 ბინაზე, მოქალაქე ლილი ძაგანიასათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:178 - ქალაქ ქუთაისში, ზურაბ ჭავჭავაძის ქუჩა N26 საცხოვრებელი სახლის N21 ბინაზე, მოქალაქე ვაგნერი ნემსიწვერიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:179 - ქალაქ ქუთაისში, ირაკლი აბაშიძის გამზირი N17გ საცხოვრებელი სახლის N20 ბინაზე, მოქალაქე სტეფანე თუთბერიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:180 - ქალაქ ქუთაისში, ზვიად გამსახურდიას გამზირი და ზვიად გამსახურდიას გამზირი პირველი შესახვევი N19/1 საცხოვრებელი სახლის N46 ბინაზე, მოქალაქე დავითი ბურჯანაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:181 - ქალაქ ქუთაისში, მუსხელიშვილის ქუჩა N1ა საცხოვრებელი სახლის N60 ბინაზე, მოქალაქე თამაზ გრიგოლიასათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:182 - ქალაქ ქუთაისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N125 საცხოვრებელი სახლის N25 ბინაზე, მოქალაქე მარინა დვალისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:183 - ქალაქ ქუთაისში, თაბუკაშვილის ქუჩა N30 საცხოვრებელი სახლის N12 ბინაზე, მოქალაქე მარინე უშვერიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:184 - ქალაქ ქუთაისში, სულხან–საბას გამზირი N99 საცხოვრებელი სახლის N24 ბინაზე, მოქალაქე ნორა ცირეკიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:221 - უძრავი ქონების /ავტოსადგომი/ ქალაქ ქუთაისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებად დარეგისტრირების შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:242 - ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქუჩა N7ა საცხოვრებელი სახლის N38 ბინაზე, მოქალაქე ზაზა მუშკუდიანისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:243 - ქალაქ ქუთაისში, გორკის ქ.N74–ში თანასაკუთრების მიწის ნაკვეთზე განთავსებულ საცხოვრებელ სახლზე, მოქალაქე მერაბი კოღუაშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:244 - ქალაქ ქუთაისში, მაისურაძის ქუჩა N3 საცხოვრებელი სახლის N5 ბინაზე, მოქალაქე გია შაუთიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:250 - თვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის საკუთრებაში არსებული ქონების რეგისტრაციის მონაცემებში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:251 - უძრავი ქონების გამიჯვნის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:252 - ქ.ქუთაისში, ადგილობრივ საქალაქო რეგულარულ სამგზავრო გადაყვანაზე ნებართვების გაუქმების შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:268 - ქალაქ ქუთაისში, ზვიად გამსახურდიას გამზირი და ზვიად გამსახურდიას გამზირის პირველი შესახვევი N19/1 საცხოვრებელი სახლის N36 ბინაზე, მოქალაქე გელა რობაქიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:269 - ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქუჩა N3 საცხოვრებელი სახლის N94 ბინაზე, მოქალაქე ალექსანდრე კახაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:270 - ქალაქ ქუთაისში, კ.გამსახურდიას ქუჩა N18 საცხოვრებელი სახლის N53 ბინაზე, მოქალაქე თამაზი გოგნაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:293 - ქალაქ ქუთაისში, სილოვან მახვილაძის ქუჩა N9 საცხოვრებელი სახლის N5 ოთახზე, მოქალაქე ნონა ხურცილავასათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:294 - ქალაქ ქუთაისში, სულხან–საბას გამზირი N73 საცხოვრებელი სახლის N54 ბინაზე, მოქალაქე როზა ნიშნიანიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:295 - ქალაქ ქუთაისში, მშვიდობის ქუჩა N4 საცხოვრებელი სახლის N9 ბინაზე, მოქალაქე ირმა ჟორჟოლიანისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:296 - ქალაქ ქუთაისში, სულხან–საბას გამზირი N53 საცხოვრებელი სახლის N34 ბინაზე, მოქალაქე გენადი მაჩიტაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:315 - ქალაქ ქუთაისში, თაბუკაშვილის ქუჩა N18 საცხოვრებელი სახლის N5 ბინის 1/3 ნაწილზე, მოქალაქე დარეჯანი კვერნაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:318 - ქალაქ ქუთაისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N14 საცხოვრებელი სახლის N44 ბინაზე, მოქალაქე ქეთევანი ძნელაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:325 - უძრავი ქონების ქალაქ ქუთაისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებად დარეგისტრირების შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:358 - ქალაქ ქუთაისში, ავტომშენებლის ქუჩა პირველი შესახვევი N5 საცხოვრებელი სახლის N22 ბინაზე, მოქალაქე ცირა ჯავახაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:388 - უძრავი ქონების ქალაქ ქუთაისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებად დარეგისტრირების შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:407 - უძრავი ქონების გამიჯვნის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:426 - თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარეგისტრაციო მონაცემების დაზუსტების შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:441 - თვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის უფლების სს „ნოვა ტექნოლოჯისათვის“ გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:478 - უძრავი ქონების ქალაქ ქუთაისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებად დარეგისტრირების შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:519 - უძრავი ქონების გამიჯვნის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:533 - თვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის უფლების შპს „თიბისი ფეი“- სათვის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:547 - ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქუჩა N7ა საცხოვრებელი სახლის N10 ბინაზე, მოქალაქე ჯუბიკო სვანიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:548 - ქალაქ ქუთაისში, ჩეხოვის ქუჩა N20 საცხოვრებელი სახლის სამოთახიანი ბინის 4/5 ნაწილზე, მოქალაქე ინდიკო გვანცელაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:549 - ქალაქ ქუთაისში, ხუნდაძის ქუჩა N53 საცხოვრებელი სახლის N9 ბინის ¼ ნაწილზე, მოქალაქე ჯულიეტა სვანიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:559 - თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარეგისტრაციო მონაცემების დაზუსტების შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:560 - უძრავი ქონების ქალაქ ქუთაისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებად დარეგისტრირების შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:860 - შპს „ტაო-2011“-ის დაჯარიმების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:861 - ს.ს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის „კრისტალის“ დაჯარიმების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:862 - შპს „ქორბუდას“ დაჯარიმების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:873 - ქალაქ ქუთაისში, ბუკიას ქუჩა N15 საცხოვრებელი სახლის N49 ბინაზე, მოქალაქე მურმანი შერგელაშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:874 - ქალაქ ქუთაისში, მშვიდობის ქუჩა N2 საცხოვრებელი სახლის N40 ბინაზე, მოქალაქე ნანული ხეცურიანისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:875 - ქალაქ ქუთაისში, სულხან-საბას გამზ. N85 საცხოვრებელი სახლის N112 ბინაზე, მოქალაქე მზევინარ შალამბერიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:888 - უძრავი ქონების ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად დარეგისტრირების შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:890 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარეგისტრაციო მონაცემების დაზუსტების შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:862 - ქალაქ ქუთაისში, სულხან-საბას გამზ. N53 საცხოვრებელი სახლის N33 ბინაზე, მოქალაქე რეზო სულიაშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:863 - ქალაქ ქუთაისში, ბუკიას ქუჩის N21 საცხოვრებელი სახლის N12 ბინაზე, მოქალაქე ემზარ მიქაუტაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:864 - ქალაქ ქუთაისში, თაბუკაშვილის ქუჩა N219 საცხოვრებელი სახლის N15 ბინაზე, მოქალაქე გიგა ხვინჩიაშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:865 - ქალაქ ქუთაისში, ლეონიძის ქუჩის N1 საცხოვრებელი სახლის N16 ბინაზე, მოქალაქე ჟანა ლეკვეიშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:865 - ქალაქ ქუთაისში, ლეონიძის ქუჩის N1 საცხოვრებელი სახლის N16 ბინაზე, მოქალაქე ჟანა ლეკვეიშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1017 - მოქალაქეები ნოდარ გეორგაძე და თეიმურაზ ონიანის დაჯარიმების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:1018 - მოქალაქე დავით კოსტავას დაჯარიმების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:1019 - მოქალაქე ნოდარ დანგაძის დაჯარიმების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:1020 - შპს „იმერეთგაზმშენის“ დაჯარიმების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:1021 - შპს ,,იბერიის ვარსკვლავის“ დაჯარიმების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:1022 - შპს „ინტერგეორგია“-ს დაჯარიმების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:1060 - ქალაქ ქუთაისში, სულხან-საბას გამზირი N95 საცხოვრებელი სახლის N5 ბინაზე, მოქალაქე სუსანა ჩოგოვაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1061 - ქალაქ ქუთაისში, როძევიჩის ქუჩა N4 საცხოვრებელი სახლის N4 ბინაზე, მოქალაქე ვარდიკო კარკალაიასათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1062 - ქალაქ ქუთაისში, სულხან-საბას გამზირი N55 საცხოვრებელი სახლის N3 ბინაზე, მოქალაქე ელიზა ჟღერიასათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1063 - ქალაქ ქუთაისში, თაბუკაშვილის ქუჩა N183 საცხოვრებელი სახლის N17 ბინაზე, მოქალაქე მალხაზი კვირიკაშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1064 - ქალაქ ქუთაისში, მაისურაძის ქუჩა N1 საცხოვრებელი სახლის N59 ბინაზე, მოქალაქე ოთარი სოფაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1149 - ქალაქ ქუთაისში, ირაკლი აბაშიძის გამზირი N7 საცხოვრებელი სახლის N7 ბინაზე, მოქალაქე ნარგიზა ჩეჩელაშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1150 - ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქუჩა N9ა საცხოვრებელი სახლის N65 ბინაზე, მოქალაქე ლაშა მაღლაკელიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1151 - ქალაქ ქუთაისში, ლეჟავას ქუჩა N8 საცხოვრებელი სახლის N6 ბინაზე, მოქალაქე ნუნუ კვერეხაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1152 - ქალაქ ქუთაისში, ქუთათელის ქუჩის N35-ში თანასაკუთრების მიწის ნაკვეთზე მდგომი, კომუნალურ ბინათა ფონდში ჩარიცხული საცხოვრებელი ფართობის 7/18 ნაწილზე, მოქალაქე შოთა მამისეიშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1153 - ქალაქ ქუთაისში, სულხან-საბას გამზირი N57ა საცხოვრებელი სახლის N15 ბინაზე, მოქალაქე ნინო კლდიაშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1154 - ქალაქ ქუთაისში, სადგური რიონი, რკინიგზის სახლი N8 საცხოვრებელი სახლის მეორე სართულზე განთავსებულ ბინაზე, მოქალაქე ზაური მჭედლიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1315 - ქალაქ ქუთაისში, თაბუკაშვილის ქუჩა N161 საცხოვრებელი სახლის N45 ბინაზე, მოქალაქე გიორგი ბერძენიშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1316 - ქალაქ ქუთაისში, ზურაბ ჭავჭავაძის ქუჩა N36 საცხოვრებელი სახლის N39 ბინაზე, მოქალაქე ლალი წაქაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1317 - ქალაქ ქუთაისში, სულხან-საბას გამზირი N21ა საცხოვრებელი სახლის N53 ბინაზე, მოქალაქე თემური ბოჭორიშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1318 - ქალაქ ქუთაისში, მშვიდობის ქუჩა N1ა საცხოვრებელი სახლის N26 ბინაზე, მოქალაქე ხათუნა ხვედელიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1319 - ქალაქ ქუთაისში, ნიკეას ქუჩის პირველი შესახვევი N12 საცხოვრებელი სახლის N70 ბინაზე, მოქალაქე დავით ფარქოსაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1320 - ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქუჩა N18 საცხოვრებელი სახლი N69 ბინაზე, მოქალაქე ონეგი მაჩიტიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1321 - ქალაქ ქუთაისში, კ. გამსახურდიას ქუჩა N22 საცხოვრებელი სახლის N37 ბინაზე, მოქალაქე ჯემალი ქარაზანიშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1322 - ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქუჩა N8 საცხოვრებელი სახლის N61 ბინაზე, მოქალაქე მედიკო ანდრიაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1323 - ქალაქ ქუთაისში, რუსთაველის გამზირი N116 საცხოვრებელი სახლის N43 ბინაზე, მოქალაქე ლია რუსაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1324 - ქალაქ ქუთაისში, ზ. ჭავჭავაძის ქუჩის N26 საცხოვრებელი სახლის N30 ბინაზე, მოქალაქე გელა ლაბაძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1325 - ქალაქ ქუთაისში, სულხან-საბას გამზირი N65 საცხოვრებელი სახლი N15 ბინაზე, მოქალაქე მზევინარი მაღლაფერიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1502 - ქალაქ ქუთაისში, ბუკიას ქუჩა N77/78 საცხოვრებელი სახლის N35 ბინაზე, მოქალაქე ნუგეშა გოგობერიშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1504 - ქალაქ ქუთაისში, მშვიდობის ქუჩა N2 საცხოვრებელი სახლის N48 ბინაზე, მოქალაქე ნარგიზა გრძელიძისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1505 - ქალაქ ქუთაისში, ძოძუაშვილის ქუჩა N10ა საცხოვრებელი სახლის N2 ბინაზე, მოქალაქე ციალა მჭედლიშვილისათვის საკუთრების უფლების მინიჭებისა და მოწმობის გაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:2147 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ორგანოებისა და მის მიერ დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების ანგარიშების საბანკო მომსახურების მიღების მიზნით კონკურსის გამოცხადების, საკონკურსო კომისიის შექმნის, კონკურსის ჩატარების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:222 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციისა და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის N116 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:224 - საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ქალაქ ქუთაისში 2016 წელს დასაფინანსებელი პროექტების საპროექტო წინადადებების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:223 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციისა და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის N116 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:221 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის N115 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:225 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის №15 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:226 - „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლში“ ერთ ბენეფიციარზე ერთკვირიანი სავარაუდო მენიუ-მოთხოვნილების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 23 იანვრის №106 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:227 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანებისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:228 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანებისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:229 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქალაქ ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანებისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:230 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქალაქ ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:231 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავ-მოძრავი ქონების, სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 სექტემბრის №194 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:232 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების – ხაზოვანი ნაგებობების (გარე განათების კონსტრუქციები) პირდაპირი განკარგვის წესით /სასყიდლით/, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „დატაკომისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:232 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების – ხაზოვანი ნაგებობების (გარე განათების კონსტრუქციები) პირდაპირი განკარგვის წესით /სასყიდლით/, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „დატაკომისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:120 - „ქალაქ ქუთაისში მესამე პირებისათვის პარკირების ორგანიზების უფლების გადაცემისას ყველა სახეობის პარკირების ადგილების სარგებლობისათვის საფასურის ზედა ზღვარის დადგენის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის №79 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:121 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პარკირების საერთო და სპეციალური ადგილების განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის №80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:116 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის №59 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:117 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულის – მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულებისა და ბეჭდის ნიმუშის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის № 18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:118 - „ქალაქ ქუთაისში მოქმედი სამგზავრო – სატრანსპორტო სქემების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2009 წლის 25 ივნისის №216 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:119 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებებით გადაცემის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრისა და ანგარიშსწორების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 9 იანვრის №65 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:233 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით /სასყიდლით/, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „პარკინგსერვისისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 სექტემბრის №187 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:234 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „პარკინგსერვისისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 სექტემბრის №188 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:235 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ქართული ტრადიციები 2011–სათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:18 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მოქალაქეთა მიღების, საქმისწარმოებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროს სპეციალისტთან, თამარ ჩიხლაძესთან 2014 წლის 31 დეკემბრის №266 ბრძანებით გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:20 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებლის, ანა კერესელიძის დაკავებული თანამდებობიდან გათავისუფლების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:122 - "ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 18 დეკემბრის N114 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:123 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქუთაისისათვის“ რეგისტრაციის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის №14 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:124 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 9 იანვრის №99 განკარგულებაში ცვლილების შეტანისა და კორექტირებული გეგმის დამტკიცების თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:124 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა დოკუმენტის ნახვა
№:125 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:236 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის №115 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:237 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციისა და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის №116 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:49 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგით მე-19 სხდომის დღის წესრიგი დოკუმენტის ნახვა
№:127 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ზონების საზღვრების აღწერის, ტერიტორიულ ზონებსა და ქვეზონებში მოქცეული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების საწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:126 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 18 დეკემბრის №114 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:238 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციისა და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის N116 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:239 - ქალაქ ქუთაისში, გელათის ქუჩის № 32-ში არსებული საცხოვრებელი სახლის ფასადზე, ცნობილი არქიტექტორის, ამური ფხაკაძის მემორიალური დაფის /ბარელიეფით/ განთავსების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:240 - ქალაქ ქუთაისში, ლერმონტოვის ქუჩის №11/13-ში არსებული საცხოვრებელი სახლის ფასადზე, ცნობილი პოეტის, კოლაუ ნადირაძის მემორიალური დაფის განთავსების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:241 - ქალაქ ქუთაისში, იაშვილის ქუჩის №29-ში არსებული საცხოვრებელი სახლის ფასადზე, ცნობილი პოეტისა და საზოგადო მოღვაწის, პაოლო იაშვილის მემორიალური დაფის განთავსების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:128 - "ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგოებების განვითარების ხელშეწყობი პროგრამა "კორპუსის" განსახორციელებლად გათვალისწინებული თანხბის განკარგვის, თანადაფინანსებისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წესის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 24 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:2015 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში და პროექტი დოკუმენტის ნახვა
№:242 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის N115 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:243 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციისა და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის N116 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:244 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების /მიწის ნაკვეთი/ სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:92 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მე-20 სხდომის მოწვევის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:129 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი გადასახადის შემოღების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:245 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:246 - ქალაქ ქუთაისში, ალექსანდრე ხახანაშვილის ქუჩისათვის ქართველი კინორეჟისორისა და საზოგადო მოღვაწის, რეზო ჩხეიძის სახელის მინიჭებასთან დაკავშირებით, საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 1-ლი ივნისის № 239 დადგენილებით დამტკიცებული წესიდან გამონაკლისის დაშვების მიზანშეწონილობის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:247 - ქალაქ ქუთაისში, ილია ჭავჭავაძის გამზირისა და აკაკი ხორავას ქუჩების გადაკვეთაზე, № 31 საჯარო სკოლის დასავლეთ მხარეს არსებულ მოედანზე მოწყობილი სატრანსპორტო წრიული კუნძულისათვის „მშვიდობის მოედნის“ სახელის მინიჭების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:248 - ქალაქ ქუთაისში, წმინდა ნინოს ქუჩის №11 სახლის ფასადზე ცნობილი ქორეოგრაფის, ქუთაისის საპატიო მოქალაქის, ვახტანგ კუპრეიშვილის მემორიალური დაფის განთავსების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:1 - საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით განსაზღვრული ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის პირველი კვარტლის ანგარიში დოკუმენტის ნახვა
№:130 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულის – სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახურის დებულებისა და ბეჭდის ნიმუშის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:131 - „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშემწყობი პროგრამა „კორპუსის“ განსახორციელებლად გათვალისწინებული თანხების განკარგვის, თანადაფინანსებისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 24 დეკემბრის N62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:132 - „ქალაქ ქუთაისში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებლის შემოღებისა და მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2007 წლის 14 მაისის N69 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:133 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სოციალური საცხოვრისის მშენებლობის კონკურსის ჩატარების წესისა და პირობების, საკონკურსო პირობებით მოგებული ლოტების გამოვლენის ფორმულის, საცხოვრებელი ფართის მიმართ სოციალური საცხოვრისის ტექნიკური მოთხოვნების, სოციალური საცხოვრისის მშენებლობის კონკურსის მონაწილის საკვალიფიკაციო დოკუმენტების ჩამონათვალისა და ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობის შესახებ ხელწერილის ნიმუშის დამტკიცების თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:126 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე 22-ე სხდომის მოწვევის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:249 - „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ქალაქ ქუთაისში 2016 წელს დასაფინანსებელი პროექტების საპროექტო წინადადებების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 18 დეკემბრის N224 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:250 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის № 15 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:251 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის N115 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:252 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციისა და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის N116 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:253 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანებისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, თხოვების ფორმით, უვადო სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:254 - ქალაქ ქუთაისში, სულხან–საბას გამზირის ბოლო მონაკვეთის მიმდებარედ (სულხან–საბას გამზირის მარჯვენა მხარეს) არსებული წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიასთან შემაერთებელი უსახელო ქუჩისათვის, სულხან–საბას გამზირის VI შესახვევის სახელის მინიჭების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:255 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ქართული ტრადიციები 2011-სათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:256 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით /სასყიდლით, პირობებით/, მოქალაქე მაია შენგელიასათვის სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:257 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით /სასყიდლით, პირობებით/, მოქალაქე ბორის ჯამბურიძისათვის სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:258 - „თვითმართველ ქალაქ ქუთაისში გარე რეკლამის განთავსების გეგმის დამტკიცების თაობაზე“ თვითმართველი ქალაქის - ქუთაისის საკრებულოს 2010 წლის 24 ნოემბრის №67 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:259 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების – ხაზოვანი ნაგებობების (გარე განათების კონსტრუქციები) პირდაპირი განკარგვის წესით /სასყიდლით, პირობებით/, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „New Net-ისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:260 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით /სასყიდლით, პირობებით/, მოქალაქე ქეთევან კვიცარიძისათვის სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:261 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით /სასყიდლით, პირობებით/, მოქალაქე დავითი ისაკაძისათვის სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:262 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, ელექტრონული აუქციონის ფორმით /სასყიდლით, პირობებით/, სარგებლობაში გაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის, თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:134 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ 2006–2015 წლებში მიწის ნაკვეთებისა და შენობა – ნაგებობების გასხვისების კანონიერების შესწავლის მიზნით შექმნილი ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფის“დებულების დამტკიცების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:135 - „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშემწყობი პროგრამა „კორპუსის“ განსახორციელებლად გათვალისწინებული თანხების განკარგვის, თანადაფინანსებისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 24 დეკემბრის № 62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:155 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 22-ე სხდომის მოწვევის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:263 - ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ 2006–2015 წლებში მიწის ნაკვეთებისა და შენობა–ნაგებობების გასხვისების კანონიერების შესწავლის მიზნით, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნისა და დროებითი სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარის არჩევის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:264 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის N115 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:265 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციისა და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის N116 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:266 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, ელექტრონული აუქციონის წესით /სასყიდლით, პირობებით/, სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის, თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:267 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით /სასყიდლით, პირობებით/, მოქალაქე ლია ბუცხრიკიძისათვის სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:268 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით /სასყიდლით, პირობებით/, მოქალაქე ია ასათიანისათვის სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:269 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, ელექტრონული აუქციონის წესით /სასყიდლით, პირობებით/, სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის, თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:270 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, ელექტრონული აუქციონის ფორმით /სასყიდლით, პირობებით/, სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის, თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:136 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებებით გადაცემის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრისა და ანგარიშსწორების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 9 იანვრის №65 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:137 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 18 დეკემბრის №114 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:138 - „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშემწყობი პროგრამა „კორპუსის“ განსახორციელებლად გათვალისწინებული თანხების განკარგვის, თანადაფინანსებისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 24 დეკემბრის № 62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე„ დოკუმენტის ნახვა
№:271 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაციის კონცეფციის მოწონების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:272 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის №15 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:273 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის №115 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:274 - სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის № 116 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:275 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, არასამეწარმეო /არაკომერციული/ იურიდიული პირის „ქუთაისის განათლების, განვითარების და დასაქმების ცენტრისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:139 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 18 დეკემბრის №114 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:1975 - ქალაქ ქუთაისში, 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე სუბიექტებისათვის საარჩევნო ბეჭვდითი სააგიტაციო მასალების /პლაკატების/ გასაკრავი ადგილების გამოყოფისა და იმ შენობა- ნაგებობების ნუსხის განსაზღვრის შესახებ, სადაც შესაძლებელია ჩატარდეს წინასაარჩევნო კამპანია /აგიტაცია/ დოკუმენტის ნახვა
№:2045 - ქალაქ ქუთაისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის M2 კატეგორიის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მარშრუტებზე ნებართვების გაცემის კონკურსის ორგანიზების შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:2045 - ქალაქ ქუთაისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის M2 კატეგორიის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მარშრუტებზე ნებართვების გაცემის კონკურსის ორგანიზების შესახებ დანართი დოკუმენტის ნახვა
№:2124 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სოციალური საცხოვრისის მშენებლობის კონკურსის ორგანიზებისა და გამარჯვებულთა გამოვლენისათვის დროებითი კომისიის შექმნის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:211 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 23–ე სხდომის მოწვევის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:2124 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სოციალური საცხოვრისის მშენებლობის კონკურსის ორგანიზებისა და გამარჯვებულთა გამოვლენისათვის დროებითი კომისიის შექმნის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:2225 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სოციალური საცხოვრისის მშენებლობის კონკურსის ორგანიზების შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:276 - ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ 2006–2015 წლებში მიწის ნაკვეთებისა და შენობა–ნაგებობების გასხვისების კანონიერების შესწავლის მიზნით შექმნილი ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების დოკუმენტის ნახვა
№:277 - „თვითმართველ ქალაქ ქუთაისში გარე რეკლამის განთავსების გეგმის დამტკიცების თაობაზე“ თვითმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2010 წლის 24 ნოემბრის № 67 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:278 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, ელექტრონული აუქციონის წესით /სასყიდლით, პირობებით/, სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 25 მაისის №266 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:279 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების სახელმწიფოსათვის, უსასყიდლოდ, საკუთრებაში გადაცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:280 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:281 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ხიდი სოციალური ინკლუზიისთვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:282 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „სპეციალური სერვისებისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:283 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 მარტის № 125 განკარგულებაში ტექნიკური შეცდომის გასწორების თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:291 - საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49–ე მუხლით განსაზღვრული ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის მეორე კვარტლის ა ნ გ ა რ ი შ ი დოკუმენტის ნახვა
№:140 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უძრავი ქონების ნუმერაციის წესის დამტკიცების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:1 - ლელა ქელბაქიანის ანგარიში დოკუმენტის ნახვა
№:241 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე 24–ე სხდომის მოწვევის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:141 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის № 2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:249 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 24–ე სხდომის მოწვევის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:2668 - ქალაქ ქუთაისში ილია ჭავჭავაძის გამზირზე, „მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკის“ წინამდებარე გზასა და ილია ჭავჭავაძის გამზირს შორის არსებული თავისუფალი მიწის ნაკვეთის განაშენიანების საუკეთესო პროექტის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადებისა და დროებითი კომისიის შექმნის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:284 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის N115 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:285 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციისა და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის N116 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:286 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქუთაისისათვის“ რეგისტრაციის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის № 14 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:287 - ქალაქ ქუთაისში, ლ.საღარაძის ქუჩის №6/ლ. საღარაძის ქუჩის №4-ში მდებარე, შპს „დრიმ ჰაუსის“ საკუთრების მიწის ნაკვეთისათვის (საკადასტრო კოდი №03.03.26.253) მიწის ნაკვეთის განაშენიანების ინტენსივობის K2 კოეფიციენტის დადგენის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:288 - ქალაქ ქუთაისში, „ავტოქარხნის“ ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე მდებარე უსახელო ქუჩისათვის (კოორდინატები: X–305255,4 Y–4680524,9; X–305265,7 Y–4680525,5; X–305241,9 Y–4680730,4; X–305250 Y–4680732,7) წმიდა მღვდელმოწამის, გრიგოლ ფერაძის სახელის მინიჭების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:289 - ქალაქ ქუთაისში, „ავტოქარხნის“ ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე მდებარე უსახელო ქუჩისათვის (კოორდინატები: X–305245,4 Y–4680667,7; X–305246,5 Y–4680657,2; X–305139,9 Y–4680669,4; X–305132,3 Y–4680657,9) და–ძმა მარდჟორი და ოლივერ უორდროპების სახელის მინიჭების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:290 - ქალაქ ქუთაისში, „ავტოქარხნის“ ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე მდებარე უსახელო ქუჩისათვის (კოორდინატები: X–305130,5 Y–4680588,6; X–305130,9 Y–4680579; X–305250,9 Y–4680587,5; X–305250 Y–4680596,9) გამოჩენილი სახელმწიფო და საზოგადო მოღვაწის, ქართველი კინორეჟისორის, საქართველოს სახალხო არტისტის, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწის, თენგიზ აბულაძის სახელის მინიჭების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:2817 - ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში /სარგებლობაში/ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების მუდმივმოქმედი კომისიის დამტკიცების შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:274 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე 25–ე სხდომის მოწვევის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:2886 - ქალაქ ქუთაისში, 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე სუბიექტებისათვის საარჩევნო ბეჭვდითი სააგიტაციო მასალების /პლაკატების/ გასაკრავი ადგილების გამოყოფისა და იმ შენობა- ნაგებობების ნუსხის განსაზღვრის შესახებ, სადაც შესაძლებელია ჩატარდეს წინასაარჩევნო კამპანია /აგიტაცია/“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეის მერის 2016 წლის 13 ივნისის №1975 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:291 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით /სასყიდლით, პირობებით/, არასამთავრობო ორგანიზაცია „World Vision International“-სათვის სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:292 - „თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიასა და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ფერტუნა მედიას“ შორის 2010 წლის 25 მაისს დადებული № 551 აღნაგობის ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:293 - „ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში /სარგებლობაში/ არსებული მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების მუდმივმოქმედი კომისიის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 ნოემბრის N84 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:142 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 18 დეკემბრის № 114 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:143 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებებით გადაცემის, საპრივატიზებო საფასურის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის, ანგარიშსწორებისა და მუნიციპალიტეტის ქონების ტოლფასი ქონების ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტისათვის საკუთრებაში გადმოცემის სანაცვლოდ, ფიზიკური ან/და კერძო სამართლის იურიდიული პირებისათვის მუნიციპალიტეტის ქონების საკუთრებაში გადაცემის დამატებითი წესებისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 9 იანვრის № 65 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:2924 - ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული 1989–1998 წლებში დაბადებული წვევამდელების სამხედრო სავალდებულო სამსახურში 2016 წლის საშემოდგომო გაწვევის ორგანიზებულად წარმართვისათვის განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:143 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებებით გადაცემის, საპრივატიზებო საფასურის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის, ანგარიშსწორებისა და მუნიციპალიტეტის ქონების ტოლფასი ქონების ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტისათვის საკუთრებაში გადმოცემის სანაცვლოდ, ფიზიკური ან/და კერძო სამართლის იურიდიული პირებისათვის მუნიციპალიტეტის ქონების საკუთრებაში გადაცემის დამატებითი წესებისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 9 იანვრის № 65 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:318 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 25–ე სხდომის მოწვევის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:294 - წინასაარჩევნო კამპანიასთან (აგიტაციასთან) დაკავშირებით ზოგიერთი საკითხის მოწესრიგების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:295 - „თვითმმართველ ქალაქ ქუთაისში გარე რეკლამის განთავსების გეგმის დამტკიცების თაობაზე“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2010 წლის 24 ნოემბრის № 67 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:296 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის № 115 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:297 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციისა და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის № 116 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:298 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის „ნ.ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:299 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, საზოგადოება–კავშირი „ძველი ქუთაისლებისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:300 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, მოქალაქე ანნა ასათიანისათვის სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:301 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით /სასყიდლით, პირობებით/, მოქალაქე ნუნუ გაბუნიასათვის სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:302 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით /სასყიდლით, პირობებით/, მოქალაქე ბადრი ქათამაძისათვის სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:303 - მოქალაქე ომარი სანებლიძის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (მიწის ნაკვეთი) სანაცვლოდ, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების (მიწის ნაკვეთი) მოქალაქე ომარი სანებლიძისათვის გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:304 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, არასამეწარმეო /არაკომერციული/ იურიდიული პირის „ქალაქ ქუთაისის კულტურულ სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანებისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:305 - ქალაქ ქუთაისში, თბილისის ქუჩის № 14-ში იოსებ ოცხელისა და იოსებ (სოსო) ოცხელის მემორიალური დაფის განთავსების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:306 - ქალაქ ქუთაისში, დავით აღმაშენებლის გამზირის №10-12/წერეთლის ქუჩის N99-ში, ცნობილი ქირურგისა და დასტაქარის, ნიკოლოზ პოლუმორდვინოვის მემორიალური დაფის განთავსების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:144 - ააიპ „სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების“ მწვრთნელ-მასწავლებელთა ხელფასის გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 23 იანვრის № 67 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:145 - ქალაქ ქუთაისის განვითარების სტრატეგია „ქუთაისი 2021–ის“ დამტკიცების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:383 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 26–ე სხდომის მოწვევის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:307 - „თვითმმართველ ქალაქ ქუთაისში გარე რეკლამის განთავსების გეგმის დამტკიცების თაობაზე“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2010 წლის 24 ნოემბრის № 67 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:308 - ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ 2006-2015 წლებში მიწის ნაკვეთებისა და შენობა-ნაგებობების გასხვისების კანონიერების შესწავლის მიზნით შექმნილი ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფისათვის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:309 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით /სასყიდლით, პირობებით/, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „იმერეთისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:310 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით /სასყიდლით, პირობებით/, სააქციო საზოგადოება „სილქნეტისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:311 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება – მრეწველების“ გაუქმების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№: - საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49–ე მუხლით განსაზღვრული ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის ცხრა თვის დოკუმენტის ნახვა
№:146 - "ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულის - არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის დებულებისა და ბეჭდის ნიმუშის დამკიცების შესახებ" ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის N 17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:430 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 27–ე სხდომის მოწვევის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:313 - ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ 2006 – 2015 წლებში მიწის ნაკვეთებისა და შენობა – ნაგებობების გასხვისების კანონიერების შესწავლის მიზნით შექმნილი ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფისათვის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:314 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის №115 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:315 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციისა და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის №116 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:316 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:317 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:318 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, ელექტრონული აუქციონის ფორმით /სასყიდლით, პირობებით/, სარგებლობაში გაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:319 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, ელექტრონული აუქციონის ფორმით /სასყიდლით, პირობებით/, სარგებლობაში გაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:320 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, ელექტრონული აუქციონის ფორმით /სასყიდლით, პირობებით/, სარგებლობაში გაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:321 - შპს „იმედი 7-ის“/ს/კ N03.06.21.430/ საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სანაცვლოდ, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს „იმედი 7-ისათვის“ /ს/კ 412720541/ გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:147 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის ზღვრული მაჩვენებლის შეცვლის მიზნით, სპეციალური /ზონალური/ შეთანხმების გაცემისათვის მოსაკრებლის შემოღების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 სექტემბრის №109 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:446 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე 26-ე სხდომის მოწვევის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:322 - საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 2017 წელს დასაფინანსებელი პროექტების საპროექტო წინადადებების მოწონების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:323 - არასამეწარმეო /არაკომერციული/ იურიდიული პირის „ქალაქ ქუთაისის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის“ დაფუძნებაზე ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის, შოთა მურღულიასათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:458 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე 27–ე სხდომის მოწვევის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№: - ბიუჯეტი 2017 დოკუმენტის ნახვა
№:468 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე 28–ე სხდომის მოწვევის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:148 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 18 დეკემბრის №114 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:324 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის № 115 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:325 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციისა და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის № 116 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:326 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „სპეციალური სერვისებისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:327 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით /სასყიდლით, პირობებით/, იჯარის ფორმით, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „მულტიპროფილური ჰოსპიტალი მედიქალ სიტი და ინფექციურ დაავადებათა მართვის ცენტრისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:149 - „ქალაქ ქუთაისში მესამე პირებისათვის პარკირების ორგანიზების უფლების გადაცემისას ყველა სახეობის პარკირების ადგილების სარგებლობისათვის, საჯარიმო სადგომზე გადაყვანისა და დგომისათვის საფასურის ზედა ზღვარის დადგენის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის № 79 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:485 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე 29–ე სხდომის მოწვევის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:489 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე 30–ე სხდომის მოწვევის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:328 - „ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ 2006–2015 წლებში მიწის ნაკვეთებისა და შენობა–ნაგებობების გასხვისების კანონიერების შესწავლის მიზნით შექმნილი ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 ივნისის N279 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:329 - ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ 2006–2015 წლებში მიწის ნაკვეთებისა და შენობა-ნაგებობების გასხვისების კანონიერების შესწავლის მიზნით შექმნილი ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფისათვის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:330 - „თვითმმართველ ქალაქ ქუთაისში გარე რეკლამის განთავსების გეგმის დამტკიცების თაობაზე“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2010 წლის 24 ნოემბრის № 67 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:150 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 18 დეკემბრის №114 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№: - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№: - ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი 2017 დოკუმენტის ნახვა
№: - გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:332 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების 2017 წლის გეგმის დამტკიცების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:333 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, საქართველოს პარლამენტის ქუთაისის მაჟორიტარი წევრის, დიმიტრი მხეიძის ბიუროსათვის სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:502 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 28–ე სხდომის მოწვევის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:151 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:334 - სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან“ სესხის აღების თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის, შოთა მურღულიასათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:335 - სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან“ გრანტის მიღების თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის, შოთა მურღულიასათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:336 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის №115 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:337 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციისა და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის №116 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:338 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, არასამეწარმეო /არაკომერციული/ იურიდიული პირის „ქუთაისის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:339 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „შშმ პირთა იმერეთის რეგიონალური ორგანიზაცია სრულფასოვანი ცხოვრებისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:335 - სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან“ გრანტის მიღების თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის, შოთა მურღულიასათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:341 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით /სასყიდლით, პირობებით/, იჯარის ფორმით, მოქალაქე მირანდა ბოჭორიშვილისათვის სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:342 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით /სასყიდლით, პირობებით/, იჯარის ფორმით, მოქალაქე რუსუდან ჭაღალიძისათვის სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:343 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით /სასყიდლით, პირობებით/, იჯარის ფორმით, მოქალაქე მარინე ჩაკვეტაძისათვის სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:152 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 18 დეკემბრის №114 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:153 - არასამეწარმეო /არაკომერციული/ იურიდიული პირის „ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანებაში“ და არასამეწარმეო /არაკომერციულ/ იურიდიულ პირის „ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანებაში“ სწავლების საფასურის შემოღების, აკუმულირებისა და განაწილების წესის დამტკიცების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:154 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის ელექტრონული საქმისწარმოების წესის დამტკიცების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:13 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე 31-ე სხდომის მოწვევის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:24 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 29–ე სხდომის მოწვევის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:344 - „სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან“ სესხის აღების თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის, შოთა მურღულიასათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის №334 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:345 - „სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან“ გრანტის მიღების თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის, შოთა მურღულიასათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის №335 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:350 - ააიპ „სპეციალური სერვისებისათვის“ მოძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, თხოვების ფორმით, უვადო სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 9 იანვრის №101 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:355 - „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 2017 წელს დასაფინანსებელი პროექტების საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 8 ნოემბრის №322 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:356 - ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ 2006–2015 წლებში მიწის ნაკვეთებისა და შენობა-ნაგებობების გასხვისების კანონიერების შესწავლის მიზნით შექმნილი ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფის მიერ გაწეული საქმიანობის ანგარიშის მოსმენისა და ამ ჯგუფისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:357 - ქალაქ ქუთაისში, დავით და კონსტანტინეს ქუჩის N9-ში არსებული საცხოვრებელი სახლის ფასადზე, სახალხო მეურნეობის ღვაწლმოსილი მუშაკის, შრომისა და ომის ვეტერანის, ალექსანდრე კვიცარიძის მემორიალური დაფის განთავსების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:155 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 14 დეკემბრის №151 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:353 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით /სასყიდლით, პირობებით/, იჯარის ფორმით, მოქალაქე თამარ თამაზაშვილისათვის სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:346 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის №115 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:354 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, საქართველოს პარლამენტის ქუთაისის მაჟორიტარი წევრის, გენადი მარგველაშვილის ბიუროსათვის სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:351 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „სპეციალური სერვისებისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:352 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით /სასყიდლით/, შპს „იმედი XXI საუკუნესათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:347 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციისა და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის №116 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:348 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:349 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, ელექტრონული აუქციონის ფორმით /სასყიდლით, პირობებით/, სარგებლობაში გაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:156 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 14 დეკემბრის №151 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:157 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი გადასახადის შემოღების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:158 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შემოღებისა და მოსაკრებლის განაკვეთების განსაზღვრის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:211 - ქ.ქუთაისში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მხარდაჭერაზე ორიენტირებული პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსების კონკურსის გამოცხადების და დროებითი კომისიის შექმნის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:251 - „ქალაქ ქუთაისში, შოთა რუსთაველის ძეგლის განთავსებისათვის საუკეთესო ესკიზური პროექტის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადებისა და დროებითი კომისიის შექმნის შესახებ“ ქ.ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 26 იანვრის №185 ბრძანებაში ტექნიკური შეცდომების გასწორების თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:374 - ,,ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვისა და ინტეგრაციის საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის 2016 წლის 9 მარტის №655 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:71 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 30–ე სხდომის მოწვევის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:358 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის №115 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:359 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციისა და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის №116 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:360 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით /სასყიდლით, პირობებით/, იჯარის ფორმით, მოქალაქე პავლე ასათიანისათვის სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:361 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით /სასყიდლით, პირობებით/, აღნაგობის უფლებით, მოქალაქე პაატა სანიკიძისათვის სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:362 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით /სასყიდლით, პირობებით/, იჯარის ფორმით, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ამირანისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:363 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ გაუქმების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:364 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის „სამართლიანობა“ რეგისტრაციის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის № 94 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:365 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება–მრეწველების“ რეგისტრაციის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 ოქტომბრის № 312 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:159 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ზონების საზღვრების აღწერის, ტერიტორიულ ზონებსა და ქვეზონებში მოქცეული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების საწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:160 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკარო პირთა რეგისტრაციისა და მათი დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:90 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე 32–ე სხდომის მოწვევის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:1 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციისა და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების გეგმა დოკუმენტის ნახვა
№:366 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ახალგაზრდობის გამზირის მიმდებარედ (ნაკვეთი № 2), საუნივერსიტეტო ქალაქის მშენებლობისათვის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:598 - "ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შერსახებ" ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის 2016 წლის 04 აგვისტოს №2858 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:N1 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი #1 დოკუმენტის ნახვა
№: - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ (პროექტი) დოკუმენტის ნახვა
№:721 - "ქალაქ ქუთაისში, შოთა რუსთაველის ძეგლის განთავსებისათვის საუკეთსო საუკეთსო ესკიზური პროექტის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადებისა და დროებითი კომისიის შექმნის შესახებ" ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 26 იანვრის N185 ბრძანების დანართი N1-ში / კონკურსის პროგრამა და პირობები / ცვლილების შეტანის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:122 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 31–ე სხდომის მოწვევის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:367 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის შეფასების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:368 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის №15 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:369 - შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „საფეხბურთო კლუბი ქუთაისის“ დაფუძნების თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის, შოთა მურღულიასათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:370 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის №115 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:371 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციისა და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის №116 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:372 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, ელექტრონული აუქციონის წესით /სასყიდლით, პირობებით/, იჯარის ფორმით, სარგებლობაში გაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:373 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, ელექტრონული აუქციონის წესით /სასყიდლით, პირობებით/, იჯარის ფორმით, სარგებლობაში გაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:374 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:375 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, თხოვების ფორმით, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „სპეციალური სერვისებისათვის“ უვადო სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:376 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „სპეციალური სერვისებისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:377 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით /სასყიდლით, პირობებით/, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ფლამინგოსათვის“ აღნაგობის უფლებით, სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:378 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ფერტუნა მედიას“ შორის 2010 წლის 25 მაისს გაფორმებულ N551 აღნაგობის ხელშეკრულებაში, ხელშეკრულების მხარედ – „მოსარგებლედ“ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ალმას“ ჩანაცვლებაზე ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:379 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით /სასყიდლით, პირობებით/, მოქალაქე ლია ბუცხრიკიძისათვის სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 25 მაისის №267 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:380 - ქალაქ ქუთაისში, ნიკეასა და კონსტანტინე გამსახურდიას ქუჩების ბოლო მონაკვეთების შემაერთებელი უსახელო ქუჩისათვის ცნობილი მწერლისა და საზოგადო მოღვაწის, რეზო ჭეიშვილის სახელის მინიჭებასთან დაკავშირებით, საქართველოს მთავრობის 2015 წლის პირველი ივნისის №239 დადგენილებით დამტკიცებული წესიდან გამონაკლისის დაშვების მიზანშეწონილობის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:1 - საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49–ე მუხლით განსაზღვრული ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის პირველი კვარტლის ა ნ გ ა რ ი შ ი დოკუმენტის ნახვა
№:161 - „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშემწყობი პროგრამა „კორპუსის“ განსახორციელებლად გათვალისწინებული თანხების განკარგვის, თანადაფინანსებისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 24 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:162 - შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „პარკინგსერვისის“ მიერ საჯარიმო ქვითრის (ოქმის) შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და აღრიცხვა – ანგარიშგების წესების, საჯარიმო ქვითრის - ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის, საჯარიმო ქვითრის (ოქმის) აღრიცხვის ჟურნალის, დაბრუნებული, გაუქმებული ან გამოსაყენებლად უვარგისი საჯარიმო ქვითრის (ოქმის) ჩამოწერის აქტისა და დაბრუნებული, გაუქმებული ან გამოსაყენებლად უვარგისი საჯარიმო ქვითრის (ოქმის) აღრიცხვის ჟურნალის ფორმების დამტკიცების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:163 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი გადასახადის შემოღების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 იანვრის N157 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:164 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულის – საფინანსო პოლიტიკისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის დებულებისა და ბეჭდის ნიმუშის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:165 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულის – ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახურის დებულებისა და ბეჭდის ნიმუშის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:166 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის დებულებისა და ბეჭდის ნიმუშის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის №15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:167 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულის – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახურის დებულებისა და ბეჭდის ნიმუშის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის № 16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:168 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულის – არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის დებულებისა და ბეჭდის ნიმუშის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის № 17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:169 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის M2 და M3 კატეგორიების ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მარშრუტებზე მგზავრობის ტარიფის განსაზღვრის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:170 - „არასამეწარმეო /არაკომერციული/ იურიდიული პირის „ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანებასა“ და არასამეწარმეო /არაკომერციული/ იურიდიული პირის „ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანებაში“ მომსახურების საფასურის შემოღების, აკუმულირებისა და განაწილების წესის დამტკიცებისა და აღნიშნულ გაერთიანებებში მომსახურების საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:171 - „თვითმმართველ ქალაქ ქუთაისში სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა–პატრონობის ზოგადი წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 30 ნოემბრის № 141 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:151 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 32–ე სხდომის მოწვევის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:001 - ქუთაისში შ.შ.მ. პირების მხარდაჭერაზე ორიენტირებული პროექტის დაფინანსება,თანადაფინანსების კონკურსის პროგრამა და პირობები დოკუმენტის ნახვა
№:381 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების გასხვისების თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:382 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის №115 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:383 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციისა და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის №116 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:384 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით /სასყიდლით, პირობებით/, იჯარის ფორმით, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „იმერეთისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:385 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, საქართველოს პარლამენტის ქუთაისის მაჟორიტარი წევრის, კობა ნარჩემაშვილის ბიუროსათვის სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:386 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, არასამეწარმეო, არაკომერციული, იურიდიული პირის, „ბაგა-ბაღების გაერთიანებისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:387 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, ელექტრონული აუქციონის წესით /სასყიდლით, პირობებით/, იჯარის ფორმით, სარგებლობაში გაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის, თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:388 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:389 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:390 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით /სასყიდლით, პირობებით/, მოქალაქე ლონდა ზიბზიბაძისათვის სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:391 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით /სასყიდლით, პირობებით/, იჯარის ფორმით, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „მულტიპროფილური ჰოსპიტალი მედიქალ სიტი და ინფექციურ დაავადებათა მართვის ცენტრისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 25 ნოემბრის № 327 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:392 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ქართული ტრადიციები 2011-სათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:172 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 14 დეკემბრის №151 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:173 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის №2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:174 - „შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „პარკინგსერვისის“ მიერ საჯარიმო ქვითრის (ოქმის) შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და აღრიცხვა – ანგარიშგების წესების, საჯარიმო ქვითრის - ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის, საჯარიმო ქვითრის (ოქმის) აღრიცხვის ჯურნალის, დაბრუნებული, გაუქმებული ან გამოსაყენებლად უვარგისი საჯარიმო ქვითრის (ოქმის) აღრიცხვის ჟურნალის ფორმების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 მარტის №162 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:175 - „არასამეწარმეო /არაკომერციული/ იურიდიული პირის „ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანებასა“ და არასამეწარმეო /არაკომერციული/ იურიდიული პირის „ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანებაში“ მომსახურების საფასურის შემოღების, აკუმულირებისა და განაწილების წესის დამტკიცებისა და აღნიშნულ გაერთიანებებში მომსახურების საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 მარტის №170 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:176 - „ქალაქ ქუთაისის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების წესების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2008 წლის 4 აპრილის №153 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:177 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის რეგულირების წესისა და გარე ვაჭრობის უფლების საფასურის დადგენის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 იანვრის №71 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:174 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე 33–ე სხდომის მოწვევის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:184 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე 33–ე სხდომის მოწვევის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2017 წლის 15 მაისის N174 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:393 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ახალგაზრდობის გამზირის მიმდებარედ (საკადასტრო მონაცემებით: №03.06.27.087; 03.06.27.144; 03.06.27.156; 03.06.27.179; 03.06.27.180; 03.06.27.194; 03.06.27.195; 03.06.27.204; 03.06.27.213; 03.06.27.214; 03.06.27.215; 03.06.27.219; 03.06.27.220; 03.06.27.227), საუნივერსიტეტო ქალაქის მშენებლობისათვის განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:394 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის №115 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:395 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციისა და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის №116 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:396 - ქალაქ ქუთაისის ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიის დათვალიერებისა და მომსახურების საფასურის შემოღების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:397 - „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 2017 წელს დასაფინანსებელი პროექტების საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 8 ნოემბრის №322 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:178 - „ქალაქ ქუთაისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის (M1, M2 და M3 კატეგორიების ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით) ნებართვის მაძიებელთა კონკურსში მონაწილეობის, მასში გამარჯვებულის გამოვლენის, ნებართვის მოქმედების ვადის, სანებართვო პირობების, ნებართვის გაცემის ფასის განსაზღვრისა და ნებართვის გაცემის ფასის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2011 წლის 14 მარტის № 100 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:179 - „შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „პარკინგსერვისის“ მიერ საჯარიმო ქვითრის (ოქმის) შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და აღრიცხვა–ანგარიშგების წესების, საჯარიმო ქვითრის – ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის, საჯარიმო ქვითრის (ოქმის) აღრიცხვის ჟურნალის, დაბრუნებული, გაუქმებული ან გამოსაყენებლად უვარგისი საჯარიმო ქვითრის (ოქმის) ჩამოწერის აქტისა და დაბრუნებული, გაუქმებული ან გამოსაყენებლად უვარგისი საჯარიმო ქვითრის (ოქმის) აღრიცხვის ჟურნალის ფორმების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 მარტის № 162 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:198 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 33–ე სხდომის მოწვევის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:201 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 33–ე სხდომის მოწვევის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2017 წლის 24 მაისის N198 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:401 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციისა და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის №116 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:400 - ევროკავშირის ახალი ინიციატივასათვის „მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერთების თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:399 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობათა დასახელებების ცვლილებისა და იერარქიულ რანგებში განაწილების თ ა ო ბ ა ზ ე დოკუმენტის ნახვა
№:398 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის №15 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:402 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით /სასყიდლით, პირობებით/, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ბიბლუსისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:403 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით /სასყიდლით, პირობებით/, სააქციო საზოგადოება „სილქნეტისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:404 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, არასამეწარმეო /არაკომერციული/ იურიდიული პირის „ქუთაისის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, თხოვების ფორმით, უვადო სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:405 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, ელექტრონული აუქციონის წესით /სასყიდლით, პირობებით/, იჯარის ფორმით, სარგებლობაში გაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:406 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით /სასყიდლით/, მოქალაქე თენგიზ აბესაძისათვის სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:407 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით /სასყიდლით, პირობებით/, იჯარის ფორმით, მოქალაქე ზაალ ხურციძისათვის სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:227 - "თვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის საკუთრებაში არსებული ქონებების არასამეწარმეო/აერაკომერციული/, იურიდიული პირის "ქალაქ ქუთაისის სკოლისგარეშე სასპორტო დაწესებულებების - სკოლების გაერთიანებისათვის" უსასყიდლო უზურფრუქტის ფორმით, სარგებლობაში გადაცემის შესახებ" თვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის 2011 წლის 12 ივლისის N709 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობზე დოკუმენტის ნახვა
№:248 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 34–ე სხდომის მოწვევის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:1 - საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49–ე მუხლით განსაზღვრული ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის ექვსი თვის ა ნ გ ა რ ი შ ი დოკუმენტის ნახვა
№:1659 - ,,ქ.ქუთაისში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მხარდაჭერაზე ორიენტირებული პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსების კონკურსის გამოცხადების და დროებითი კომისიის შექმნის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 31 იანვრის №211 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:180 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 14 დეკემბრის №151 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:181 - „ქალაქ ქუთაისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის (M1, M2 და M3 კატეგორიების ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით) ნებართვის მაძიებელთა კონკურსში მონაწილეობის, მასში გამარჯვებულის გამოვლენის, ნებართვის მოქმედების ვადის, სანებართვო პირობების, ნებართვის გაცემის ფასის განსაზღვრისა და ნებართვის გაცემის ფასის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2011 წლის 14 მარტის N 100 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:182 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:183 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:408 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის №115 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:409 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციისა და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის № 116 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:410 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ეროვნული მოძრაობის მუზეუმისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:411 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების – ხაზოვანი ნაგებობების (გარე განათების კონსტრუქციები) პირდაპირი განკარგვის წესით /სასყიდლით, პირობებით/, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „დატაკომისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:412 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების არასამეწარმეო /არაკომერციული/ იურიდიული პირის „სპეციალური სერვისებისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, თხოვების ფორმით, უვადო სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:413 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების – ხაზოვანი ნაგებობების (გარე განათების კონსტრუქციები) პირდაპირი განკარგვის წესით /სასყიდლით, პირობებით/, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „მაგთიკომისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:414 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით /სასყიდლით, პირობებით/, იჯარის ფორმით, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „საქართველოს ფოსტისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:415 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით /სასყიდლით, პირობებით/, იჯარის ფორმით, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „მულტიპროფილური ჰოსპიტალი მედიქალ სიტი და ინფექციურ დაავადებათა მართვის ცენტრისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 25 ნოემბრის №327 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:416 - „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 2017 წელს დასაფინანსებელი პროექტების საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 8 ნოემბრის №322 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:417 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის № 31 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:418 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:419 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის № 15 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:420 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობათა დასახელებების ცვლილებისა და იერარქიულ რანგებში განაწილების თაობაზე“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 30 მაისის N 399 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:348 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 35–ე სხდომის მოწვევის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:421 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:422 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის „ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:423 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით /სასყიდლით, პირობებით/, იჯარის ფორმით, არასამეწარმეო (არაკომერციული), იურიდიული პირის „ქუთაისის პანტომიმის ახალგაზრდული თეატრი „დუემისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:424 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით /სასყიდლით, პირობებით/, სააქციო საზოგადოება „სილქნეტისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:425 - „თვითმმართველ ქალაქ ქუთაისში გარე რეკლამის განთავსების გეგმის დამტკიცების თაობაზე“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2010 წლის 24 ნოემბრის № 67 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:426 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „საფეხბურთო კლუბი ტორპედო ქუთაისისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:427 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 მარტის № 374 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:428 - შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის“ დაფუძნების თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის, შოთა მურღულიასათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:429 - ქალაქ ქუთაისში, დავით და კონსტანტინეს ქუჩაზე არსებულ სკვერში ცნობილი ქართველი მთამსვლელის, მურად ჭიჭინაძის ბიუსტის განთავსების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:430 - ქალაქ ქუთაისში, გველესიანის ქუჩის № 5 სახლის ფასადზე, ცნობილი პიროვნების, მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორის, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსის, არჩილ კოსტავას მემორიალური დაფის განთავსების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:431 - ქალაქ ქუთაისში ილია ჭავჭავაძის გამზირის № 32 სახლის ფასადზე, საფრანგეთის პარტიზანული მოძრაობის მონაწილის, გოგი ტურაბელიძის მემორიალური დაფის განთავსების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:184 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:185 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:389 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე 34–ე სხდომის მოწვევის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:1952 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკარო პირთა რეგისტრაციის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:432 - „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 2017 წელს დასაფინანსებელი პროექტების საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 8 ნოემბრის №322 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:433 - არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქუთაისის ბოტანიკური ბაღის“ სახელწოდების ცვლილებისა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქუთაისის ბოტანიკური ბაღი – მედეას“ წესდების დამტკიცების თაობაზე ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის, შოთა მურღულიასათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:434 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის №115 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზ დოკუმენტის ნახვა
№:435 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის №115 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზ დოკუმენტის ნახვა
№:345 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციისა და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის № 116 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:436 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით /სასყიდლით/, მოქალაქე თენგიზ აბესაძისათვის სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 30 მაისის №406 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:437 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:438 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით /სასყიდლით, პირობებით/, იჯარის ფორმით, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ფარისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:439 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანებისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, თხოვების ფორმით, უვადო სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:440 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობის დამოუკიდებელი აუდიტის ჩატარების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:441 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, ლაშა გვენეტაძისათვის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:442 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 ივლისის N 36 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:443 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 ივლისის N38 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:444 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება – მრეწველების“ რეგისტრაციის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 ოქტომბრის N 312 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:186 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 14 დეკემბრის № 151 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:187 - „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშემწყობი პროგრამა „კორპუსის“ განსახორციელებლად გათვალისწინებული თანხების განკარგვის, თანადაფინანსებისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 24 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:408 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე 35–ე სხდომის მოწვევის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:445 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის № 15 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:446 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ივნისის № 418 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:447 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის სესხის აღების თაობაზე თანხმობის მიცემისა და გასატარებელი ღონისძიებების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:448 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის №115 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:449 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციისა და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის №116 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:450 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით /სასყიდლით, პირობებით/, მოქალაქე ავთანდილ ლელაძისათვის სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:451 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით /სასყიდლით, პირობებით/, მოქალაქე მიხეილ ჩიქოვანისათვის სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:452 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, შავი ლითონის /ჯართი/ პირობებით პრივატიზებისათვის ელექტრონული აუქციონის წესით გაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:453 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის „საგანმანათლებლო დაწესებულებების მანდატურის სამსახურისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:454 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით /სასყიდლით, პირობებით/, მოქალაქე ეკა ქურასბედიანისათვის სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:455 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით /სასყიდლით, პირობებით/, მოქალაქე რუსუდან მილორავასთვის სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:420 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 36–ე სხდომის მოწვევის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:190 - ქალაქ ქუთაისში, საქართველოს ორგანული კანონით „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ გათვალისწინებულ არჩევნებში მონაწილე სუბიექტებისათვის საარჩევნო ბეჭვდითი სააგიტაციო მასალების /პლაკატების/ გასაკრავი ადგილების გამოყოფისა და წინასაარჩევნო კამპანიის /აგიტაციის/ ჩასატარებელი შენობა–ნაგებობების ნუსხის განსაზღვრის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:188 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 ივლისის № 185 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:191 - „ქალაქ ქუთაისში, საქართველოს ორგანული კანონით „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ გათვალისწინებულ არჩევნებში მონაწილე სუბიექტებისათვის საარჩევნო ბეჭდვითი სააგიტაციო მასალების (პლაკატების) გასაკრავი ადგილების გამოყოფისა და წინასაარჩევნო კამპანიის (აგიტაციის) ჩასატარებელი შენობა – ნაგებობების ნუსხის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 აგვისტოს N190 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:456 - „ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ბაგა – ბაღების გაერთიანების“ ფილიალების საქმიანობის ორგანიზების სასწავლო – აღმზრდელობითი სისტემის მოქმედების წესებისა და სამუშაო რეჟიმის დებულების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2014 წლის 29 იანვრის № 463 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:457 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით /სასყიდლით, პირობებით/, იჯარის ფორმით, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „დეკორასათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:2228 - ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ უპირობოდ შესახლებასა და შეფასებას დაქვემდებარებულ უსახლკარო პირთა სია დოკუმენტის ნახვა
№:458 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე 36–ე სხდომის მოწვევის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:192 - „ქალაქ ქუთაისში, საქართველოს ორგანული კანონით „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ გათვალისწინებულ არჩევნებში მონაწილე სუბიექტებისათვის საარჩევნო ბეჭდვითი სააგიტაციო მასალების /პლაკატების/ გასაკრავი ადგილების გამოყოფისა და წინასაარჩევნო კამპანიის /აგიტაციის/ ჩასატარებელი შენობა-ნაგებობების ნუსხის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 აგვისტოს № 190 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:49 - საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49–ე მუხლით განსაზღვრული ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის ცხრა თვის დოკუმენტის ნახვა
№:458 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით /სასყიდლით, პირობებით/, იჯარის ფორმით, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „მარსისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:459 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების იმერეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, თხოვების ფორმით, უვადო სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:460 - „ქალაქ ქუთაისის საკუთრებაში არსებული ქონების შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „მადლისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით სარგებლობაში გადაცემის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის 2013 წლის 10 ოქტომბრის № 1280 ბრძანების საფუძველზე 2013 წლის 10 ოქტომბერს გაფორმებულ ქალაქ ქუთაისის საკუთრებაში არსებული ქონების № 50 საიჯარო ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:001 - ინფორმაცია ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№: - საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის საფუძველზე ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიამ განსაზღვრა დღგ-ს ჩათვლისგან გასათავისუფლებელი ობიექტების ნუსხა დოკუმენტის ნახვა
№:531 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე 37–ე სხდომის მოწვევის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:2018 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შ ე ს ა ხ ე ბ დადგენილება და ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი დოკუმენტის ნახვა
№:1 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო დროებითი კომისიის არჩევის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:2 - ქალქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო დროებითი კომისიის თავმჯდომარედ, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, გიორგი ჭეიშვილის არჩევის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:3 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო დროებითი კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:4 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხმისდამთვლელი დროებითი კომისიის არჩევის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:5 - ქალქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხმისდამთვლელი დროებითი კომისიის თავმჯდომარედ, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, ლაშა გვენეტაძის არჩევის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:6 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხმისდამთვლელი დროებითი კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:7 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:8 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევნების ფარული კენჭისყრით ჩატარებისა და ფარული კენჭისყრის ბიულეტენებში ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, ნიკოლოზ ლატარიას კანდიდატურის შეყვანის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:9 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, ნიკოლოზ ლატარიას არჩევის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:10 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპლიტეტის საკრებულოს თავმჯდომრის მოადგილის არჩევნების ფარული კენჭისყრით ჩატარებისა და ფარული კენჭისყრის ბიულეტენებში ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, ირაკლი შენგელიას კანდიდატურის შეყვანის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:11 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპლიტეტის საკრებულოს თავმჯდომრის მოადგილის არჩევნების ფარული კენჭისყრით ჩატარებისა და ფარული კენჭისყრის ბიულეტენებში ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, რამაზ ჩხიკვაძის კანდიდატურის შეყვანის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:12 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილედ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, ირაკლი შენგელიას არჩევის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:13 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილედ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, რამაზ ჩხიკვაძის არჩევის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:14 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნების“ დაფუძნების ცნობად მიღების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:15 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ დაფუძნების ცნობად მიღების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:16 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევნების ფარული კენჭისყრით ჩატარებისა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევნების ფარული კენჭისყრის ბიულეტენებში ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, ვლასი გარდაფხაძის კანდიდატურის შეყვანის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:17 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო–საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის არჩევნების ფარული კენჭისყრით ჩატარებისა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო–საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის არჩევნების ფარული კენჭისყრის ბიულეტენებში საკრებულოს წევრის, კახაბერ ბოჭორიშვილის კანდიდატურის შეყვანის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:18 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიის თავმჯდომარის არჩევნების ფარული კენჭისყრით ჩატარებისა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიის თავმჯდომარის არჩევნების ფარული კენჭისყრის ბიულეტენებში საკრებულოს წევრის, გიორგი ჭეიშვილის კანდიდატურის შეყვანის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:19 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კულტურის, განათლების, ახალგაზრდობის საქმეთა და სპორტის კომისიის თავმჯდომარის არჩევნების ფარული კენჭისყრით ჩატარებისა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კულტურის, განათლების, ახალგაზრდობის საქმეთა და სპორტის კომისიის თავმჯდომარის არჩევნების ფარული კენჭისყრის ბიულეტენებში საკრებულოს წევრის, ოთარ ლორთქიფანიძის კანდიდატურის შეყვანის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:20 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევნების ფარული კენჭისყრით ჩატარებისა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევნების ფარული კენჭისყრის ბიულეტენებში საკრებულოს წევრის, მამუკა რიჟამაძის კანდიდატურის შეყვანის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:21 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, ვლასი გარდაფხაძის არჩევის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:22 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო – საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარედ, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, კახაბერ ბოჭორიშვილის არჩევის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:23 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიის თავმჯდომარედ, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, გიორგი ჭეიშვილის არჩევის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:24 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კულტურის, განათლების, ახალგაზრდობის საქმეთა და სპორტის კომისიის თავმჯდომარედ, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, ოთარ ლორთქიფანიძის არჩევის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:25 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, მამუკა რიჟამაძის არჩევის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:13 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მე-2 სხდომის მოწვევის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:193 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 14 დეკემბრის №151 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№: - საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის საფუძველზე ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიამ განსაზღვრა დღგ-ს ჩათვლისგან გასათავისუფლებელი ობიექტების ნუსხა დოკუმენტის ნახვა
№:31 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიაში სტრუქტურული რეორგანიზაციის პროცესის დაწყების თაობაზე ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ საქართველოს დოკუმენტის ნახვა
№:33 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში რეორგანიზაციის პროცესის დაწყების თაობაზე ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:26 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:27 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო–საბიუჯეტო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:28 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:29 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კულტურის, განათლების, ახალგაზრდობის საქმეთა და სპორტის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:30 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:32 - ნანა ქუმელაშვილისათვის ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:34 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა მუდმივმოქმედი საკონკურსო–სააატესტაციო კომისიის შექმნისა და ამ კომისიის თავმჯდომარის დანიშვნის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2013 წლის 12 აპრილის № 360 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:28 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე პირველი სხდომის მოწვევის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:1 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:2 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის საკონკურსო კომისიის 2017 წლის 6 დეკემბრის №1 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:3180 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიაში პროფესიულ საჯარო მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:3170 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიაში პროფესიულ საჯარო მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების მიზნით საკონკურსო კომისიის შექმნის, კომისიის თავმჯდომარის დანიშვნისა და საკონკურსო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№: - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საკონკურსო კომისიის დებულება დანართი დოკუმენტის ნახვა
№:3 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საკონკურსო კომისიის აპარატის შექმნის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:3181 - ,,ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიაში პროფესიულ საჯარო მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების მიზნით საკონკურსო კომისიის შექმნის, კომისიის თავმჯდომარის დანიშვნისა და საკონკურსო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 4 დეკემბრის №3170 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თ ა ო ბ ა ზ ე დოკუმენტის ნახვა
№: - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პროფესიული საჯარო მოხელეებისათვის დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები დანართი დოკუმენტის ნახვა
№:01/26923 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარის ირაკლი გიორგაძის გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა დოკუმენტის ნახვა
№:1 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 სექტემბრის №36 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:2 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო /არაკომერციული/ იურიდიული პირების თანამშრომელთათვის ატესტაციის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 24 ივნისის № 99 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:3 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ არასამეწარმეო /არაკომერციულ/ იურიდიულ პირებში ვაკანტურ თანამდებობათა დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 24 ივნისის №100 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ დოკუმენტის ნახვა
№:39 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივლისიდან 2017 წლის 1-ელ ოქტომბრამდე განვლილი პერიოდის საქმიანობის შესაბამისობის აუდიტის ანგარიშის ცნობად მიღების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:35 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, მერაბ მეშველიანის უფლებამოსილების ცნობის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:36 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნების“ დაფუძნების ცნობად მიღების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 ნოემბრის N 14 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:37 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება – კონსერვატორების“ დაფუძნების ცნობად მიღების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:38 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება – მრეწველების“ დაფუძნების ცნობად მიღების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:4 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 აგვისტოს N 189 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:5 - „არასამეწარმეო /არაკომერციული/ იურიდიული პირის „ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანებასა“ და არასამეწარმეო /არაკომერციული/ იურიდიული პირის „ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანებაში“ მომსახურების საფასურის შემოღების, აკუმულირებისა და განაწილების წესის დამტკიცებისა და აღნიშნულ გაერთიანებებში მომსახურების საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 მარტის № 170 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:46 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მე-3 სხდომის მოწვევის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:40 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო – საბიუჯეტო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 ნოემბრის N 27 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:41 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კულტურის, განათლების, ახალგაზრდობის საქმეთა და სპორტის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 ნოემბრის N29 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:42 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნების“ დაფუძნების ცნობად მიღების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 ნოემბრის N 14 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:43 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება – მწვანეების“ დაფუძნების ცნობად მიღების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:44 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:45 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, არასამეწარმეო /არაკომერციული/ იურიდიული პირის „ქალაქ ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანებისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, თხოვების ფორმით, უვადო სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:1 - "ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ" ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის კომისიის 2017 წლის 6 დეკემბრის N1 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:6 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 14 დეკემბრის №151 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:7 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის N 1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თ ა ო ბ ა ზ ე დოკუმენტის ნახვა
№:8 - ქალაქ ქუთისის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:9 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:10 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულებისა და ბეჭდის ნიმუშის დამტკიცების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:11 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – საფინანსო პოლიტიკისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის დებულებისა და ბეჭდის ნიმუშის დამტკიცების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:12 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახურის დებულებისა და ბეჭდის ნიმუშის დამტკიცების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:13 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახურის დებულებისა და ბეჭდის ნიმუშის დამტკიცების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:14 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – არქიტექტურის, ურბანული დაგეგმარებისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის დებულებისა და ბეჭდის ნიმუშის დამტკიცების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:15 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – ზედამხედველობის სამსახურის დებულებისა და ბეჭდის ნიმუშის დამტკიცების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:16 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის დებულებისა და ბეჭდის ნიმუშის დამტკიცების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:17 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – სამხედრო სამსახურის დებულებისა და ბეჭდის ნიმუშის დამტკიცების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:18 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – სოციალურ საკითხთა სამსახურის დებულებისა და ბეჭდის ნიმუშის დამტკიცების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:19 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:20 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის № 8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:6 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე მე-2 სხდომის მოწვევის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:1 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:46 - არასამეწარმეო /არაკომერციული/ იურიდიული პირის „ქუთგანათების სერვისის“ დაფუძნების თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის, გიორგი ჭიღვარიასათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:47 - არასამეწარმეო /არაკომერციული/ იურიდიული პირების: „ქალაქ ქუთაისის სამეფო კომპლექსის „ოქროს ჩარდახი“ და „ქალაქ ქუთაისის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის“ რეორგანიზაციის /შერწყმის/ განხორციელების თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის, გიორგი ჭიღვარიასათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:48 - არასამეწარმეო /არაკომერციული/ იურიდიული პირების: „ქალაქ ქუთაისის მერიის მიხეილ ქორქიასა და ზურაბ საკანდელიძის სახელობის სპორტის სასახლის“; „ქუთაისის ტაეკვონდოს სპორტული კლუბისა“ და „ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების“ რეორგანიზაციის /შერწყმის/ განხორციელების თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის, გიორგი ჭიღვარიასათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:49 - არასამეწარმეო /არაკომერციული/ იურიდიული პირების: „ქალაქ ქუთაისის მოსწავლე – ახალგაზრდობის პარკის“, „ქალაქ ქუთაისის ბოტანიკური ბაღი – მედეასა“ და „ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების“ რეორგანიზაციის (შერწყმის) განხორციელების თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის, გიორგი ჭიღვარიასათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:50 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნების“ დაფუძნების ცნობად მიღების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 ნოემბრის N 14 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:51 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ დაფუძნების ცნობად მიღების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 ნოემბრის N 15 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:52 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება – კონსერვატორების“ დაფუძნების ცნობად მიღების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 7 დეკემბრის N 37 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:53 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება – მრეწველების“ დაფუძნების ცნობად მიღების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 7 დეკემბრის N 38 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:54 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება – მწვანეების“ დაფუძნების ცნობად მიღების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის N 43 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:20 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მე-4 სხდომის მოწვევის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:21 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:22 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის № 1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:23 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების, საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა და საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის პირების თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:24 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების, მერიის საჯარო მოსამსახურეთა და მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირების თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:25 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:55 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციისა და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის № 116 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:25 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:26 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის N9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:27 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულებისა და ბეჭდის ნიმუშის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის N 10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:28 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – საფინანსო პოლიტიკისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის დებულებისა და ბეჭდის ნიმუშის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის N11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:29 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახურის დებულებისა და ბეჭდის ნიმუშის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის N 12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:30 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახურის დებულებისა და ბეჭდის ნიმუშის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის N 13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:31 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – არქიტექტურის, ურბანული დაგეგმარებისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის დებულებისა და ბეჭდის ნიმუშის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის № 14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:32 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – ზედამხედველობის სამსახურის დებულებისა და ბეჭდის ნიმუშის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის № 15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:33 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – საბინაო ინფრასრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის დებულებისა და ბეჭდის ნიმუშის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის № 16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:34 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – სამხედრო სამსახურის დებულებისა და ბეჭდის ნიმუშის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის № 17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:35 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – სოციალურ საკითხთა სამსახურის დებულებისა და ბეჭდის ნიმუშის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის № 18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:36 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის № 8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:37 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების, მერიის საჯარო მოსამსახურეთა და მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირების თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის № 24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:51 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მე-5 სხდომის მოწვევის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:2 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საკონკურსო კომისიის 2017 წლის 6 დეკემბრის N1 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:1 - ქ.ქუთაისში შშმ პირების მხარდაჭერაზე ორიენტირებული პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსების პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული კონკურსის პროგრამა და პირობები დანართი N1 დოკუმენტის ნახვა
№: - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:2 - ქ.ქუთაისში შშმ პირების მხარდაჭერაზე ორიენტირებული პროექტი/პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსების კომისიის დებულება დანართი N2 დოკუმენტის ნახვა
№: - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის პროექტი დოკუმენტის ნახვა
№: - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში დოკუმენტის ნახვა
№:345 - ქ.ქუთაისში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მხარდაჭერაზე ორიენტირებული პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსების კონკურსის გამოცხადების და დროებითი კომისიის შექმნის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:01/4699 - საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსისა“ და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მოთხოვნების შესაბამისად, წარმოგიდგენთ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის წერილი დოკუმენტის ნახვა
№:56 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „საკალათბურთო კლუბი ქუთაისისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, თხოვების ფორმით, უვადო სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:57 - „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის, „ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლის“ დაფუძნებისა და მისი წესდების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 18 იანვრის № 241 განკარგულების მე–2 მუხლის ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:58 - „კატასტროფების რისკების მართვის შესაძლებლობების განვითარება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ქალაქებში“ პროექტის ფარგლებში, ევროკომისიიდან გრანტის მიღების თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის, გიორგი ჭიღვარიასათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:59 - გარემოს დაცვისა და ნარჩენების მართვის საკითხებზე საგანმანათლებლო პროგრამების განსახორციელებლად, ევროკომისიისაგან გრანტის მიღების თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის, გიორგი ჭიღვარიასათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:38 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების, საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა და საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის პირების თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:39 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:40 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ზონების საზღვრების აღწერის, ტერიტორიულ ზონებსა და ქვეზონებში მოქცეული არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების საწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრის შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:41 - ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშემწყობი პროგრამა „კორპუსის“ განსახორციელებლად გათვალისწინებული თანხების განკარგვის, თანადაფინანსებისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვის წესისა და პროგრამა „კორპუსით“ განსაზღვრული ღონისძიებების დამტკიცების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:69 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე მე-3 სხდომის მოწვევის შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:468 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიაში პროფესიულ საჯარო მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ დოკუმენტის ნახვა
№:60 - „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის №115 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დოკუმენტის ნახვა
№:61 - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციისა და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების გეგმის დამტკიცების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
№:42 - ქალაქ ქუთისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კულტურის, განათლების, ახალგაზრდობის საქმეთა და სპორტის კომისიასთან ახალგაზრდული საკონსულტაციო საბჭოს შექმნისა და ამ საბჭოს დებულების დამტკიცების შ ე ს ა ხ ე ბ დოკუმენტის ნახვა
საჯარო ინფორმაციის ძებნა
...............................................................................................................................................................................................................
some_text
some_text
some_text
some_text
some_text
some_text