ცხელი ხაზი:(0431) 24-26-51 ან 595250309

სამედიცინო დახმარება

  --------------------------------------------------------

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული  პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების, როგორც დიაგნოსტიკის, ასევე შემდგომი მკურნალობის ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარება. დახმარებით ისარგებლებენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული,მოსახლეობის   საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით  მოსარგებლე,  მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად შეზღუდული   შესაძლებლობის მქონე ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  პირები , მარჩენალდაკარგულის სტატუსის მქონე პირები, მარტოხელა მშობლები და მათი შვილები, ქ.ქუთაისაის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახურის „მრავალშვიანი ოჯახების დახმარების“ს პროგრამით მოსარგებლე  ბენეფიციარები,  საბჭოური პერიოდის პოლიტიკური რეპრესიის მსხვერპლთა საზოგადოება ‘“მემორიალი“ -ს ოჯახის წევრები,  რომლებიც არ წარმოადგენენ მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის 100 % დაფინანსებით მოსარგებლეებს. დახმარება გაიცემა წელიწადში ერთხელ, არაუმეტეს 1000 ლარისა,  გამონაკლის წარმოადგენს კარდიოლოგიური  ავადმყოფები მიუხედავად იმისა წარმოადგენს თუ არა პირი ზემოთაღნიშნულ პრიორიტეტულ ჯგუფს, რომლებიც დახმარებით ისარგებლებენ არაერთჯერადი მომართვის საფუძველზე, თანაგადახდის პრინციპით, არაუმეტეს  1000 ლარისა. რადიოლოგიური და ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის შემთხვევაში დახმარება გაიცემა,  სოციალურად  დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 100000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე  ბენეფიციარებზე   და კარდიოლოგიურ პაციენტებზე.   ყველა სხვა  შემთხვევაში დახმარების საკითხი განიხილება და გადაწყდება დაავადების სიმძიმის , მკურნალობის მეთოდის, ღირებულების, ბენეფიციარის მატერიალური მდგომარეობის მოკვლევის საფუძველზე და სხვა გარემოებების გათვალისწინებით. მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობა,  ანგარიშფაქტურა, ფორმა №100 სამედიცინო დაწესებულებიდან, განსაკუთრებულ შემთხვევებში სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. გადაუდებელი სტაციონალური მომსახურეობის შემთხვევაში ბენეფიციარის სტაციონარიდან გამოწერამდე  მათი უფლებამოსილი პირი წარმოადგენს ბენეფიციარის პირადომის მოწმობას,   მიმდინარე ფორმა 100 და წინასწარ ანგარიშფაქურას.   დაფინანსების შემთხვევაში მომსახურების გამწევი დაწესებულება წარმოადგენს გაწეული სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვას.   ლიმიტს ზევით დახმარების საკითხი გადაწყდება სამსახურის მიერ დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების საფუძველზე. ანალოგიური წესით განიხილება ყველა სხვა შემთხვევაში დახმარების საკითხი.
 ბ.  ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებული პირების სამედიცნო მომსახურების ხარჯების ანაზრაურებაში დახმარება. პროგრამით მოსარგებლე პირები არიან ქ.ქუთაისსი რეგისტრირებული,   ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებული, მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამით მოსარგებლე, პირები, დახმარება გაიცემა არაერთჯერადი მომართვის საფუძველზე, როგორც მკურალობის   , ასევე  დიაგნოსტიკის   შემთხვევაში, არაუმეტეს 1500 ლარისა. მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობა,  ანგარიშფაქტურა, ფორმა №100 სამედიცინო დაწესებულებიდან, განსაკუთრებულ შემთხვევებში სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით.  ლიმიტს ზევით დახმარების საკითხი გადაწყდება სამსახურის მიერ დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების საფუძველზე.
გ. C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ხელშეწყობის მიზნით  C ჰეპატიტით დაავადებული, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე  ბენეფიციარებისათვის,   სამკურნალო ტაქტიკის განსაზღვრისათვის საჭირო კვლევების   დიაგნოსტიკის და მკურნალობის პერიოდში სახემწიფო პროგრამით გათვალისწინებული მონიტორინგის ღირებულების 30% თანადაფინანსება. პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს, C ჰეპატიტით დაავადებული, ქალაქ ქუთასში რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე  ბენეფიციარები, რომლებიც ჩართული არიან საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს C ჰეპატიტის მართვის ღონისძიებების უზრუნველყოფის თაობაზე, სახელმწიფო პროგრამის C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკის კომპონენტში. განსაზღვრული მომსახურება ფინანსდება ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს დიაგნოსტიკური ჯგუფისათვის დადგენილი ღირებულების 30%-სა. პროგრამით მოსარგებლე პირებმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინონ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა , ფორმა № 100, ანგარიშფაქტურა,  სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცენთა ერთიანი ბაზიდან ამონაწერი. 
საკითხი გადაწყდება სამსახურის მიერ დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების საფუძველზე.

აირჩიეთ პროგრამა \/
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.