ცხელი ხაზი:(0431) 24-26-51 ან 595250309

დათო წულეისკირი

დაბადების თარიღი: 19.12.1970
დაბადების ადგილი: ქ. ქუთაისი
ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული
ელ.ფოსტა: davit.tsuleiskiri@kutaisi.gov.ge

განათლება    *    2010 -აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი, სპეციალობით - მსოფლიო ისტორია, 07.00.03.,   დიპლომი ATSU №000021, 23. 06. 2010. სადისერტაციო ნაშრომის თემა: პოლიტიკური კრიზისი გერმანიაში და ვაიმარის რესპუბლიკის კრახი (1930-1933წწ),
*    1991-1996 , უმაღლესი, აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი, სპეციალობა - ისტორია, 1991-1996 წწ., დიპლომი უა №000881,  წარჩინებით.
*    1977 – 1988, ქ. ქუთაისის 24-ე საშუალო სკოლა. წარჩინებით.
    
    
    
სამუშაო გამოცდილება    *    2014 - დღემდე, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორია-არქეოლოგიის დეპარტამენტის მსოფლიო ისტორიის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი.
*    2010-2014, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორია-არქეოლოგიის დეპარტამენტის მსოფლიო ისტორიის მიმართულებით მოწვეული სპეციალისტი.
*    01.03.2012 – 01.09.2014,  აწსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების განყოფილების აკადემიური პროგრამების სექტორის მთავარი სპეციალისტი (კონკურსით დანიშნული).
*    2005 – 2012, აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების  შემსწავლელი ცენტრის უფროსი მეცნიერ-მუშაკი.
*    1996 – 2005, აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობათა ინსტიტუტის უმცროსი მეცნიერ-მუშაკი.
    

    
სამეცნიერო პუბლიკაციები
    *    დ. წულეისკირი, ,,დევოლუციური ომის“ დიპლომატიური მომზადება და შედეგები, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი, ტ. XV, ქუთაისი, 2016, გვ. 256-263.
*    დ. წულეისკირი, დესტრუქციული პოლიტიკური ძალები და 1930 წლის 14 სექტემბრის საპარლამენტო არჩევნები გერმანიაში, ,,ინტელექტუალი“, №26, თბ., 2014, გვ: 67-75.
*    დ. წულეისკირი, გერმანიის კონსტიტუციური სისტემის რეორგანიზების მიზეზები და ეტაპები (1930-1933 წწ.), საერთაშორისო კონფერენცია - თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება, ქუთაისი, 2013, გვ: 267-271.
*    დ. წულეისკირი, ა. ჰიტლერი და შიდაპარტიული ოპოზიცია NSDAP-ში 1924-1926წწ., ,,ინტელექტი“, 1 (27), 2007, გვ: 42-44.
*    დ. წულეისკირი, 1932 წლის 20 ივლისის სახელმწიფო გადატრიალება პრუსიაში, ,,ინტელექტი“, 3 (26), 2006, გვ: 42-44.
*    დ. წულეისკირი, XX საუკუნის 50-60-იანი წლების დასავლეთგერმანული ისტორიოგრაფია ვაიმარის რეპუბლიკის კრახის გამომწვევ მიზეზთა შესახებ, ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობების შემსწავლელი სამეცნიერო ცენტრის მეცნიერ-მუშაკთა IX სამეცნიერო კონფერენცია, ქუთაისი, 2006, გვ: 16-19.
*    დ. წულეისკირი, საქართველოს დემოკრატიული განვითარების საკითხი, როგორც საერთაშორისო ურთიერთობების პრობლემა, ქუთაისი, ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობების შემსწავლელი სამეცნიერო ცენტრის მეცნიერ-მუშაკთა VIII სამეცნიერო კონფერენცია, 2005, გვ: 17-20.
*    დ. წულეისკირი, გენერალ კურტ ფონ შლაიხერის პოლიტიკა - გზა დიქტატურისაკენ თუ რესპუბლიკის რეანიმაციის მცდელობა?, ახალგაზრდა მეცნიერთა ასოციაციის II რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის  შრომები, ქუთაისი, 2004, გვ: 286-289.
*    დ. წულეისკირი, ჰ ბრიუნინგის პირველი კაბინეტის საშინაო პოლიტიკის ძირითადი ასპექტები (30.03.1930 – 07.10.1931, ახალგაზრდა მეცნიერთა ასოციაციის I რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, ქუთაისი, 2003, გვ: 286-289.
*    დ. წულეისკირი, გერმანიის შიდაპოლიტიკური მდგომარეობა 30-იანი წლების დასაწყისში, ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობების შემსწავლელი სამეცნიერო ცენტრის მეცნიერ-მუშაკთა VI სამეცნიერო კონფერენცია, ქუთაისი, 2003, გვ: 14-17.
*    დ. წულეისკირი, გერმანული ლიბერალიზმის დევალვაცია და პერსპექტივები ვაიმარის რესპუბლიკის კრიზისის საწყის ეტაპზე, აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების სასწავლო-სამეცნიეროინსტიტუტის მეცნიერ-მუშაკთა შრომები, ტ. I, ქუთაისი, 2002, გვ: 70-76.
*    დ. წულეისკირი, ჰ. ბრიუნინგის II კაბინეტის საშინაო პოლიტიკის ძირითადი ასპექტები, ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობების სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის მეცნიერ-მუშაკთა V სამეცნიერო კონფერენცია, ქუთაისი, 2002, გვ: 16-18.
*    დ. წულეისკირი, სუეცის არხის მშენებლობის საკითხი, ექსპლუატაციის პირველი წლები და ინგლის-საფრანგეთის დიპლომატიური ბრძოლა (1854-1875წწ), ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობების სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის მეცნიერ-მუშაკთა III სამეცნიერო კონფერენცია, ქუთაისი, 2000, გვ: 15-17.
*    დ. წულეისკირი, ბრძოლა ესპანეთის მემკვიდრეობისათვის და ლუი XIV-ის დიპლომატია, ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობების სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის მეცნიერ-მუშაკთა II სამეცნიერო კონფერენცია, ქუთაისი, 1998, გვ:16-18.
*    დ. წულეისკირი, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა და საბჭოთა რუსეთი (1918-1921 წწ), ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობების სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის მეცნიერ-მუშაკთა I სამეცნიერო კონფერენცია, ქუთაისი, 1997, გვ: 13-14.    

სამეცნიერო კონფერენციები    *    თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება, ქუთაისი, 2013.
*    ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობების შემსწავლელი სამეცნიერო ცენტრის მეცნიერ-მუშაკთა IX სამეცნიერო კონფერენცია, ქუთაისი, 2006.
*    ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობების შემსწავლელი სამეცნიერო ცენტრის მეცნიერ-მუშაკთა VIII სამეცნიერო კონფერენცია, 2005.
*    ახალგაზრდა მეცნიერთა ასოციაციის II რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია, ქუთაისი, 2004.
*    ახალგაზრდა მეცნიერთა ასოციაციის I რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია, ქუთაისი, 2003.
*    ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობების შემსწავლელი სამეცნიერო ცენტრის მეცნიერ-მუშაკთა VI სამეცნიერო კონფერენცია, ქუთაისი, 2003.
*    ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობების სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის მეცნიერ-მუშაკთა V სამეცნიერო კონფერენცია, ქუთაისი, 2002.
*    ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობების სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის მეცნიერ-მუშაკთა III სამეცნიერო კონფერენცია, ქუთაისი, 2000.
*    ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობების სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის მეცნიერ-მუშაკთა II სამეცნიერო კონფერენცია, ქუთაისი, 1998.
*    ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობების სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის მეცნიერ-მუშაკთა I სამეცნიერო კონფერენცია, ქუთაისი, 1997.        

        

პროექტები / გრანტები    სულ რაოდენობა: 4
*    2014, გლობალური ლიდერობის სათავეებთან: ვუდრო ვილსონი და ვილსონიზმი; აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თანაავტორი.
*    2010, ფედერალიზმის ისტორიული განვითარების ტენდენციები და როლი გერმანიის სახელმწიფოებრივ-პოლიტიკურ მოწყობაში; აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თანაავტორი.
*    2009, რელიგიურ–პოლიტიკური მოძრაობების და სახელმწიფო ხელისუფლების ურთიერთობის პრობლემა გერმანიაში; აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თანაავტორი.
*    2013, გლობალური ლიდერობის სათავეებთან: ვუდრო ვილსონი და ვილსონიზმი; შ. რუსთაველის ფონდი; პროექტის შიფრი: 169_08-2-010; დაუფინანსებელი, მკვლევარი.
        
კომპიუტერული უნარები    ოპერაციული სისტემა Windows (10, 8.1, Seven, Vista, XP.) ფაილურ სტრუქტურაში თავისუფალი ნავიგაცია, სისტემების ოპტიმიზირებისა და კონფიგურირების ფლობა. ახალი სამომხმარებლო პროგრამების სისტემაში ჩანერგვის ფლობა. ანტივირუსული პროგრამებით სისტემის გაწმენდა და ტექნიკური მომსახურება. საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint.), პროგრამა არქივატორების სრულყოფილი გამოყენება (RAR, ZIP), ინტერნეტში სანავიგაციო ბრაუზერების ფლობა MSIE, Opera, Firefox, Chrome.

ენობრივი კომპეტენციები    
    A1    A2    B1    B2    C1    C2
გერმანული            X            
რუსული                    X    

ოჯახური მდგომარეობა    დაოჯახებული.
მეუღლე - ანა რობაქიძე, მუშაობს ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა ცენტრში სპეციალისტად.

გააზიარე