ცხელი ხაზი:(0431) 24-26-51 ან 595250309
დასუფთავების მოსაკრებელი
მიწის იჯარის გადასახადი
რეკლამის მოსაკრებელი
ტრანსპორტის ნებართვის მოსაკრებელი
ქონების იჯარის ან/და აღნაგობის გადასახადი
ჯარიმები და საურავები